Zarejestruj sie! | Hasło ?
     
Zakopane Forum - Strona Główna » Tagi » dolina
Tematy oznaczone jako dolina
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Dolina Pi?ciu Stawów Polskich i Dolina Roztoki


Temat tej uroczej doliny nie zosta? jeszcze poruszony.
Co Wy o niej s?dzicie?
Jakimi drogami do niej docieracie?
Co najbardziej lubicie w schronisku?
56452 200

Dolina Rybiego Potoku, Morskie Oko i Czarny Staw pod Rysami


Z racji tego i? jest tak znany szlak, ?e chodz? tam t?umy, opisywa? go nie b?d? :)
Ciekawa jestem za to kto z was lubi tam chodzi? i w jakich porach oraz czy nie przeszkadza wam ten t?ok (pielgrzymka).
36577 116

Spacerek Dolin? Ko?cielisk?


Szlak jest bardzo prosty, ale za to bardzo efektowny. Nie wymaga praktycznie ?adnego wysi?ku, jedynie ciut pod koniec przy schronisku Ornak. Mo?na by powiedzie?, ?e jest to deptak, bo jest licznie odwiedzany, prawie p?aski i szeroki.

Uroki tego miejsca to przede wszystkim niesamowite widoki i rzeka p?yn?ca obok nas. Dla chc?cych troch? wra?e? polecam Jaskini? Mro?n? - o?wietlona, p?atna, ciasna :P czy te? pi?kny W?wóz Kraków (dla geologów i innych pasjonatów to niezwyk?e miejsce).

Je?li natomiast kto? nie ma si?y na spacer lub mu si? nie chce, to mo?na skorzysta? z doro?ek, które doje?d?aj? do polany, któr? uwa?am za najbardziej widokow? na szlaku.
31186 139

Dolina Ko?cieliska


http://pl.wikipedia.org/wiki/dolina_Ko%C5%9Bcieliska
http://www.gory-szlaki.pl/dolina_koscieliska.htm

By?em z wycieczk? kilkunastoosobow? w sobotni dzie?. Przyjechali?my bardzo wcze?nie - bo o 8 rano.
W zwi?zku z tym by?o cicho i spokojnie - brak innych turystów.
Zaskoczony by?em jej szeroko?ci? u podstawy.... wcale nie wygl?da na to iz jeste?my w Tatrach... za to wzrok móg? spokojnie w?drowa? po okolicy ...
zapodam kilka zdj?? z tej wycieczki....
27112 67

Dolina Chocho?owska


By?am tam tylko jeden raz, ale zachwyci?a mnie. Chcia?abym tam jeszcze kiedy? pojecha? a mo?e kto? z was mo?e podzieli? si? wra?eniami?
26818 70

Dolina G?sienicowa (czyli górne pi?tro Doliny Suchej Wody)


A? wstyd si? przyzna?, ale Dolin? G?sienicow? ogl?da?am jak dot?d tylko z góry - wypada?oby to w tym roku w ko?cu nadrobi? :-) Z Ku?nic na Hal? mo?na doj?? ?ó?tym przez Jaworzynk? albo niebieskim przez Bocza?, nie chc? i?? dwa razy t? sam? tras? wi?c w jedn? stron? planuj? przej?? jednym szlakiem, w drug? drugim. I tu moje pytanie ;-) Który z tych dwóch szlaków wybra? na doj?cie do Doliny G?sienicowej, a którym wróci?, ?eby by?o najbardziej atrakcyjnie widokowo?

I drugie pytanie (tak przy okazji :-P ) - szperaj?c w sieci za informacjami o Dolinie G?sienicowej trafiam co chwil? na ró?ne warianty tego widoku - z którego fragmentu którego szlaku s? zrobione te zdj?cia?

17389 26

Dolina Str??yska


Kilka fotek z przechadzki t? Dolin?.
Ca?o?? w albumie Picasa
https://picasaweb.google.com/MORF.PL/dolinaStrazyska

Zapraszam ;)
15526 21

Dolina ku Dziurze


By?am i robi?am tam nielegalne rzeczy :P Podoba?o mi si? zw?aszcza, ?e po ciemku by?am :D
15505 30

Dolina Bia?ej Wody


dolina Bia?ej Wody le?y tu? za granic? Polski i podobnie jak dolina Rybiego Potoku (Morskiego Oka), Roztoki, Pi?ciu Stawów i inne jest cz??ci? Doliny Bia?ki. Nazewnictwo s?owackie jest prostsze: dolina Bia?ki i dolina Bia?ej Wody nosz? wspóln? nazw? - Bielovodska dolina.
Jak Wam si? podoba dolina Bia?ej Wody? ma kto? mo?e jakie? zdj?cia tej pi?knej doliny?
15130 25

Czerwone Wierchy z Doliny Ko?cieliskiej


Nie znalaz?am pasuj?cego tematu o Czerwonych Wierchach, wi?c zapytam tu ;-)

Wybieramy si? w Tatry pod koniec maja i chcia?abym zaatakowa? w ko?cu Czerwone Wierchy (wcze?niej nie nadarzy?a si? okazja, a nie mo?na przecie? tylko wci?? z rozmarzeniem obserwowa? ich z oddali :-P ). Niestety to nasz pierwszy wyjazd w góry w tym sezonie, nie mieli?my teraz czasu/mo?liwo?ci si? dobrze rozchodzi? (przed rozpocz?ciem sezonu tatrza?skiego lubi? si? rozchodzi? najpierw w rodzinnych Beskidach, bo mimo, ?e 'na co dzie?' du?o chodzimy po mie?cie, to jednak kilometry robione po p?askim a kilometry w górach znacznie si? ró?ni?) wi?c boj? si?, ?e nasza kondycja nie b?dzie powala? (tym bardziej, ?e w?a?nie sko?czyli?my chorowa?...) i szukam trasy, która nie b?dzie bardzo ci??ka.
My?la?am o trasie Kiry - dolina Ko?cieliska - Ciemniak - Ma?o??czniak - Kondracka Kopa - Kasprowy Wierch (a z Kasprowego w zale?no?ci od stopnia zm?czenia w dó? ...
12535 16

Dolina Filipka


No tak, nie skojarzy?am nazwy z miejscem :) Wiktorówki to bardzo urokliwe i cenne miejsce, a przez miejscow? ludno?? cz?sto odwiedzany. Co roku jest tam tradycyjna góralska pasterka, gdzie ?ci?gaj? t?umy miejscowej ludno?ci, harcerzy i innych :) Warto zapozna? si? z podaniem o Marysi Murza?skiej i dowiedzie? si? o gospodarzach zarówno tego miejsca jak i bacówki na Polanie Rusinowej (zw?aszcza tyczy si? to s?ynnej babki).
11950 21

Ornak - Dolina Ko?cieliska


Schronisko górskie na Hali Ornak dzia?a od 1948 roku i jest jednym z najch?tniej odwiedzanych schronisk w Tatrach. Dosta? si? do niego mo?na m.in. przez Dolin? Ko?cielisk?, która nale?y do najpi?kniejszych po polskiej stronie Tatr.

Czy kto? nocowa? w schronisku na Ornaku i mo?e nam powiedzie? co? na temat warunków, cen i klimatu w tym schronisku :?:

11944 13

Dolina Olczyska


Troch? mniej znana i ucz?szczana ni? inne dolinki reglowe
takie jak Str??yska czy Bia?ego a warta pó?dniowej ?atwej wycieczki.
Je?li mamy troch? wi?cej czasu to mo?na jeszcze wej??
z niej na Kopieniec i Nosal

Rozpoczyna si? w dzielnicy Zakopanego Jaszczurówkaciekawostka geologiczna to Wywierzysko Olczyskie

10687 16

Dolina Za Bramk?


Czy By? kto? z forumowiczów w Dolinie Za Bramk???
Ja nie by?em, jako? na uboczu troch? ta dolinka i nigdy po drodze mi nie by?o
9814 7

Dolina Lejowa i Dolina Ko?cieliska


Patrz?c na ten dzia? stwierdzi?am, ?e warto tu doda? jeszcze jedn?, króciutk? tras? spacerow? ?wietn? zarówno dla osób z du?ym l?kiem wysoko?ci jak i dla osób, które w Tatrach s? po raz pierwszy i ich kondycja nie pozwala jeszcze na wi?ksze wyprawy, a maj? ochot? poobcowa? z natur? i pooddycha? ?wie?ym powietrzem (albo po prostu odpocz?? po ci??szych wyprawach w otoczeniu lasu, polan i wody tak jak zrobili?my to my w tamtym roku) - Dolin? Lejow?. Nale?y tu te? doda?, ?e nie jest to popularne miejsce dzi?ki czemu jest tam bardzo spokojnie (w trakcie spaceru spotkali?my tam dwie osoby), co jest niew?tpliwie wp?ywa na jej urok.

Droga zaczyna si? na Polanie Bia?y Potok, mija ska?? Mi?dzy ?ciany i wiedzie ?ó?tym szlakiem spokojnie przez las, przez ??ki, nad przyjemnie szumi?cym Lejowym Potokiem, przechodz?c przez kilka polan, miejscami ukazuj?c widok na szczyty. Nast?pnie skr?ca czarnym szlakiem, prowadz?c delikatnie do ...
8872 9

Relacja z 5 dni w Tatrach


Zakopane zasta?o nas deszczow? aur?, jednak opady mimo, ?e by?y bardzo intensywne, by?y przelotne, wi?c wybrali?my si? na spacer do Doliny Ko?cieliskiej - najpierw droga do Schroniska na Hali Ornak na ciep?? herbat?, a kiedy przesta?o pada? do Smreczy?skiego Stawu i nast?pnie do W?wozu Kraków i Smoczej Jamy, tak?e pierwszy dzie? w pe?ni spacerowy i na luzie :-)Nast?pnego dnia prognozy pogody nas ucieszy?y wi?c wyruszyli?my z samego rana znów w kierunku Doliny Ko?cieliskiej, ale tym razem za Wy?ni? Kir? Mi?tusi? odbili?my czerwonym szlakiem w kierunku Ciemniaka. Pierwsze 30minut drogi by?o mocno m?cz?ce i potrzebowali?my kilku parominutowych postojów na tym fragmencie, ale potem sz?o si? ju? bardzo fajnie (jedynie jeszcze ma?y kawa?ek drogi po Polanie Up?az sprawi? ?e si? troch? zdyszeli?my). Na Chudej Prze??czce zasta? nas jednak ...
8281 12

Któr?dy na Zawrat?


I wychodzi na to, ?e mam strasznie du?o pyta? ;-)
Planujemy za jaki? czas sp?dzi? noc w schronisku w Dolinie Pi?ciu Stawów Polskich i je?li dopisze pogoda przej?? si? w zwi?zku z tym z Doliny G?sienicowej na Zawrat i zej?? do Doliny Pi?ciu Stawów i po nocy z DPSP do Morskiego Oka przez Szpiglasowa Prze??cz. I moje pytanie brzmi czy wybrany przeze mnie kierunek trasy jest dobry czy lepiej i?? odwrotnie - czyli czy id?c na Zawrat lepiej wchodzi? od G?sienicowej czy od Pi?ciu Stawów (wol? podchodzi? trudniejszym a schodzi? ?atwiejszym je?li to pomo?e przy odpowiedzi ;-) )?
8182 10

Dolina Zimnej Wody


Witam jak dosta? si? do Doliny Zimnej Wody z okolic Jaszczurówki ?? czy jest jaki? Bus ? chodzi nam o te wodospady ? czy ten szlak jest na prawd? trudny ? s?ysza?em ?e to jest na S?owacji tak ?
6790 1

Dolina Pi?ciu Stawów, 3 III 2012r


Wyruszyli?my w ko?cu po zimowej przerwie w góry.
W sobot? o godz.7.15 parkujemy w Palenicy. Czeka Nas teraz paskudny marsz asfaltem i s?abe widoki w lesie, nawet nie wyci?ga?em aparatu. ?cie?ka przez las szeroka, ubita i monotonna.
W ko?cu dochodzimy do wci?garki i tutaj postanowili?my zrobi? sobie przerw? i si? posili?


Przed nami cel naszej wyprawy


?niegu nawali?o chyba ze dwa metry

Dla porównania zdj?cie z 2 kwietnia ubieg?ego rokuWi?c czas za?o?y? raki


Na graniach wiatr hula strasznieAle My wspinamy si? ambitnie


Nareszcie upragniony cel Naszej wyprawy


Przed schronem ekipy kursantów szykuj? si? do wyj?cia z ?opatami, szkolenie lawinowe z tego co us?ysza?em.
...
6745 4

24 marca 2012 - Dolina 5 Stawów


Niektórym ta relacja wyda si? znajoma, bo wyci??am jej fragment z wi?kszej cz??ci opublikowanej gdzie indziej, ale nie chcia?o mi si? pisa? drugi raz :-P

A zatem - fragment weekendu w Roztoce, w poszukiwaniu wiosny....

W sobot?, 24 marca, jako przedstawicielka lajtowego od?amu w?drowców, z grup? sobie podobnych spacerowiczów wybra?am si? na spacerek do Doliny Pi?ciu Stawów.
Nie powiem jednak, ?eby nam by?o bardzo lajtowo :-/
?niegu z pó?tora metra, ?cie?ka niby przedeptana, ale ciep?o, wi?c zapadali?my si? po ty?ki w mi?kkiej, muruj?cej breji. Bywa?y momenty, ?e z takiego "zapadliska" nog? mo?na by?o uwolni? tylko poprzez odkopywanie kijkami. G?upie uczucie, jak cz?owiek przez chwil? taki "zamurowany"....
W dodatku wybrali?my troch? karko?omny trawers "na skróty" ?rodkiem zbocza Ni?nej Kopy (zamiast zimowym szlakiem, który obchodzi j? gór?). Stromo, g??boko i niefajnie.
W dodatku naprzeciw nas, z ...
6697 5

27.3.2012 Dolina 5 Stawow Polskich z Lysej Polany


27.3. Dziszej wybralem szie do doliny Piecu Stawow Polskich.z Kezmarku
wybralem szie busem o 5.30 s przesadkem w Tatrzanskiej Lomnici do Lysej Polany-
O 7:00 juz bylem w Lysej polane.Za chwile bylem u Wodogrzmotoch Mickiewicza.Zmienilem buty
i wybralemk szie zelonym szlakem do doliny Roztoki.Na szlaku w lesie bylo troche lodu,ale
nebyl duzi problem. Najgorzsi odcynek to byl pod Niznia kopa?.W tych miestach byl twardy i zmarzly snieg,
i trzebalo uwazat.W schronisku spotkalem tylko 3 ludzie.Zejscie bylo miastami trudnejszie bo zaczal
wiac wiatr. Za caly czac spotkalem do 10 ludzi.I na morskie oko szlo pare ludzi tylko. No i o 14:30 juz sziedzel
w Buse Z Lasej Polany do domu.I z busa patrzilem ze po naszej strone barzo silny wiatr wieje.


...
6466 6

Dolina Zimnej Wody


By?em tam, faktycznie urokliwe miejsce :)
6364 0

Z Monkovej doliny(makowa dolina) do Tatrzanskej Kotliny


Barzo ladna wicieczka przes Tatry Bielske.Wicieczku mozna rozpoczac w Zdiaru -Strednica.

Zo Strednici idzeme zielonym szlakem 20 minut dolinou bielskiego potoku. Skrecime wprawo i idzeme riglanskou dolinou(dolina do Regli).

Jednom dobe sze wyberal wstemp do tej doliny(szlak byl w jednom strone tylko zo Zdiaru do Przelecz pod Kopa.Ja szlem w pazdzierniku 2011 i juz sze newyberal wstemp,bo szlak juz jest dwojkierunkowi.

Szlak niejest trudny barzo ladne widoki na goralskom wionsku Zdiar i tez bylo widacz Trzy Koruny w Pieninach. I po necalej godzinke jestesmy w pasme ??k.

Po godzine jestesmy w Širokom sedle1826 m.n.m(Szeroka przelecz Bielska)gdze jest ladny widok na Zdiarsku vidlu i wierch Hlúpy i tez na Tatry Wysoke i dolinu Zadne medodoly.(wierch Hlúpy)


(widok z Vysneho Kopskeho sedla 1934m.n.m a widok na ...
6061 2

Dolina Zadnich Koperszadów


Pi?kna dolina zlokalizowana mi?dzy Tatrami Bielskimi a Tatrami Wysokimi - przez t? dolin? prowadzi rekreacyjny szlak, który zapewnia ciekawe widoki. Miejsce godne polecenia :-)

-> Prze??cz pod Kop? (1750 m n.p.m.) [opis trasy na blogu]5875 7

Dolina Bia?ej Wody Kie?marskiej (Tatry S?owackie)


Fantastyczny, malowniczy, ca?odniowy spacer - z parkingu Bia?a Woda przy Drodze Wolno?ci ruszamy ?ó?tym, le?nym szlakiem i po ok. 3 godzinkach docieramy do schroniska przy Zielonym Stawie Kie?marskim (Chata pri Zelenom Plese). Otoczenie i uroda Zielonego Stawu zaspokoj? najbardziej wybredne gusta ;)

Ambitni mog? ruszy? st?d na Jagni?cy Szczyt - 2230 m npm (2,15h w jedn? stron? - szlak ?ó?ty) lub np. na Rakusk? Czub? - 2038 m npm (1,35 h - szlak czerwony)
Bardziej leniwym polecam (bo sama tak w?a?nie zrobi?am :P) pó?godzinne podej?cie nad Bia?y Staw (szlak czerwony). Sk?d – ?eby nie wraca? t? sam? drog? – niebieski szlak (pod koniec zmienimy go na ?ó?ty) doprowadzi nas z powrotem na parking. To jest wersja dla zmotoryzowanych, którzy musz? wróci? w to samo miejsce, ale dla „busiarzy” jest sporo innych mo?liwo?ci.

Dodam, ?e wyj?tkowych walorów mojej wycieczce doda? fakt, ...
5617 4


Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum