Zarejestruj sie! | Hasło ?
     
Zakopane Forum - Strona Główna » Tagi » tatry
Tematy oznaczone jako tatry
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Kiedy wyje?d?acie w Tatry?


6-16 wrze?nia :) i prawdopodobnie w maju na kilka dni
90052 963

Ostatnia litera - tylko Tatry


Uruchamiamy bardziej merytoryczn? wersj? zabawy pt. Ostatnia litera.

Wyrazy wpisywane mog? dotyczy? tylko Tatr, Podhala, Zakopanego. Prosz? by trzyma? si? zasad.

Je?li wyraz ko?czy si? na "Y" to dozwolone jest rozpocz?cie kolejnego wyrazu od przedostatniej litery, czyli np. RysY - nowy wyraz zaczynamy od S - Schronisko

Zaczynamy od:

GIEWONT
35122 378

Tatry w pa?dzierniku.


Kochani mam zamiar pojecha? w tatry w pazdzierniku ale us?ysza?am wiele opinii,?e nie warto jecha? w tatry w pazdzierniku ze wzgl?du na z?a pogod?.Czy kto? z Was chodzi? po Tatrach jesieni??Czy rzeczywi?cie nie warto jecha??Za wszystkie opinie z góry dzi?kuj? :-) .
21328 35

pierwszy raz tatry - wyjazd na 6 dni


witam serdecznie,
W po?owie wrze?nia wyje?d?am z dziewczyn? na tydzie? do zakopanego, pierwszy raz tatry a góry ogólnie drugi raz dopiero (w podstawówce wycieczka w góry Sudety).

Zakwaterowanie mamy w Kocim zamku przy ul.Droga na Anta?ówk? 2

Podró? do zakopanego mamy dosy? d?ugo, oko?o 8-9 godzin samochodem. pomó?cie ustali? plan i co warto zwiedzi?, zapa? do chodzenia mam :) a dziewczyna b?dzie musia?a mie? ;) do zakopanego przyje?d?amy w po?udnie w poniedzia?ek wi?c na poniedzia?ek te? co? chcia?bym zwiedzi? na co b?d? mia? si?y.

co na pewno chc? zobaczy? i gdzie wej??:
- krupówki to chyba proste :)
- morskie oko
- kasprowy wierch
- giewont
- skocznia
- guba?ówka

plan potrzebuje od poniedzia?ku do soboty, z czego poniedzia?ek lekki
14962 55

Ubezpiecz si? id?c w Tatry S?owackie


Chyba jeszcze takiego tematu nie by?o a wydaje mi si? ?e nie
wszyscy s? ?wiadomi tego ?e za s?u?by ratownicze po S?owackiej
stronie trzeba p?aci? i to s?ono.

Wystarczy ?e b?d?c na Wo?owcu albo Rysach zapragniecie
pój?? kawa?ek na po?udnie i nie daj Bo?e skr?cenie nó?ki,
zas?abni?cie albo co? gorszego i z pomoc? przyjdzie nie TOPR a HS
a je?li uznaj? ?e konieczny transport helikopterem to
koszty szybko przekraczaj? 4 cyfrowe sumy w euro


::
Zapytam jeszcze o to ubezpieczenie - ?eby zadzia?a?o musisz uczestniczy? w zorganizowanej wyprawie, któr? prowadzi kto? z uprawnieniami? Je?li tak to jakie s? wymagane? W PTTK ubezpieczenie dzia?a, je?li prowadzi kto? min. z uprawnieniami Organizatora Turystyki, dlatego w tym roku zrobi?em uprawnienia :-) ::

Ubezpieczenie w DAV, OEAV, CAI, CAS
dzia?a ...
12052 18

Plan wyjazdu na 5 dni w Tatry


Witam :)
W?a?ciwie to zarejestrowa?am si? na tym forum w?a?nie po to, ?eby uzyska? pomoc w zaplanowaniu mojego pierwszego samodzielnego wyjazdu w tatry, znaczy si? ze znajomymi, ale ju? bez rodziców ani z jaki? tam biur podró?y :) Oczywi?cie swoj? jeszcze marn? wiedz? i do?wiadczeniem te? ch?tnie si? podziel?.
W góry je?d?? co wakacje od 6 lat, ale niestety by?y to wypady maksymalnie 6 dniowe ze zorganizowan? grup?, a teraz postanowi?am wymy?le? co? na w?asn? r?k?, jednak chc? si? dobrze przygotowa? i dlatego mam par? pyta? i w?tpliwo?ci.

1. Najpierw chcia?abym zapyta?, czy da rad? w jeden dzie? (oczywi?cie wyjazd z kwatery jak najbardziej rano) "zrobi?" tras?: Polana Palenica - Dolina Roztoki - D5SP, a potem z D5SP przez ?wistówke do Morskiego Oka i z powrotem na Polan??
Ja do tej pory jedyn? tras? jak? "robi?am" to by?a Palenica - Morskie Oko, to ...
10987 45

Tatry - podej?cie drugie :D


Witam po raz kolejny. Po dwóch tygodniach od mojej ostatniej debiutanckiej wizyty w górach wy?szych ni? moje Beskidy ;), uda?o mi si? wyrwa? znów w tatry niestety tylko na jeden dzie? i tego samego dnia wieczorem musia?em jeszcze wraca? ale i tak wra?enia niezapomniane zosta?y :)

Niestety w przeddzie? wyjazdu troch? si? zasiedzia?em przez co po 4 godzinach snu o 6:00 uda?o mi si? wsta?. Troch? pó?no ale có?... o 7 wyjecha?em autostrad? A4 przez Kraków, aby jak najszybciej tam by?, i oko?o 9:15 ju? by?em w Palenicy Bia?cza?skiej, a przed 10 wyruszy?em na szlak. Wi?c czasowo najgorzej nie by?o. Po przesz?o pó? godziny dotar?em do Wodogrzmotów. Pogoda wr?cz wymarzona do chodzenia po górach, ciep?o, s?onecznie... Pi?kna niedziela po prostu... :-)Mniej wi?cej tak :-D.

Troch? po 10:00 ruszy?em w stron? Doliny Pi?ciu Stawów Polskich.[br ...
9415 22

W Tatry bez przewodnika?


www.tvtatry.pl

Pos?owie za? co? przeoczyli? Ja jestem zdania ?e grupy bez przewodników wchodzi? na szlaki nie powinny. Raz dla bezpiecze?stwa dwa ?e bez przewodnika wiele si? nie dowiedz?. Jasne, powiedzie? mo?na, ?e przepis by? by przewodnikom kiese nabija?... Ale to chyba by?o raczej podyktowane zdrowym rozs?dkiem...
8932 12

Relacja z 5 dni w Tatrach


Zakopane zasta?o nas deszczow? aur?, jednak opady mimo, ?e by?y bardzo intensywne, by?y przelotne, wi?c wybrali?my si? na spacer do Doliny Ko?cieliskiej - najpierw droga do Schroniska na Hali Ornak na ciep?? herbat?, a kiedy przesta?o pada? do Smreczy?skiego Stawu i nast?pnie do W?wozu Kraków i Smoczej Jamy, tak?e pierwszy dzie? w pe?ni spacerowy i na luzie :-)Nast?pnego dnia prognozy pogody nas ucieszy?y wi?c wyruszyli?my z samego rana znów w kierunku Doliny Ko?cieliskiej, ale tym razem za Wy?ni? Kir? Mi?tusi? odbili?my czerwonym szlakiem w kierunku Ciemniaka. Pierwsze 30minut drogi by?o mocno m?cz?ce i potrzebowali?my kilku parominutowych postojów na tym fragmencie, ale potem sz?o si? ju? bardzo fajnie (jedynie jeszcze ma?y kawa?ek drogi po Polanie Up?az sprawi? ?e si? troch? zdyszeli?my). Na Chudej Prze??czce zasta? nas jednak ...
8278 12

Wyposa?enie na zimowe wyj?cia w Tatry


No temat dla mnie super i jak najbardziej na czasie :-) Tym bardziej, ?e w wy?szych partiach gór ju? w Tatrach mamy warunki zimowe.

Ja szczerze mówi?c dopiero b?d? zaczyna? zimowe chodzenie, ale ju? przedsmak tego mia?em na Giewoncie, Kozim Wierchu, ?winicy czy w tym tygodniu na Rysach gdzie by?o, wr?cz piekie?ko: mg?a, deszcz, deszcz ze ?niegiem, zamiecie i wiatr ;-) Prawdziwa zima to jeszcze nie jest, ale ju? chodzenie wygl?da ca?kiem inaczej ni? latem czy wczesn? jesieni? wi?c te? sprz?tu i wyposa?enia wymaga ca?kiem innego.Zdj?cia nie odzwierciedlaj? do ko?ca rzeczywisto?ci bo na nich nie wida? wiatru, a to by?a najgorsza rzecz tego dnia, która niesamowicie utrudnia?a wej?cie...

Ale dzi?ki temu, ?e szed?em z bardzo do?wiadczonymi osobami, dowiedzia?em si? ile sprz?tu mi jeszcze brakuje ;-) Bo póki co to w?a?ciwie mam tylko raki, kurtk? i r?kawiczki ...
8257 21

Ganek a mo?e balkon z widokiem na Tatry


Nie wiedzia?em gdzie to napisa? wi?c zamieszczam tutaj

Opisz? kilka wej?? na jedne z najpi?kniejszych szczytów Tatr zaliczanych do Wielkiej Korony Tatr.
Prosz? samemu nie praktykowa? wej?? na szczyty gdy? s? to szlaki nie znakowane.

Ale wszystko w swoim czasie. Jak ju? pisa?em bardzo du?o przebywam w Tatrach i przychodzi weekend planujemy wyjazd i masz tu pech wprowadzi 3 lawinow? na S?owacji.

Ustalmy wypad na sobot? bo mówia pi?kn? pogod?.
O 3.30 wyje?d?amy z Krzy?kiem do Zakopanego po Bogdana i jedziemy na S?owacj? do Popradzkiego Plesa.

6.30 wyruszamy z parkingu i kierujemy si? do Schroniska Popradzkie Pleso.
Sypie ?nieg mróz -13. Pogoda jak na razie do niczego.

7.10 schronisko , ?niadanie i po chwili ruszamy w kierunku Doliny ...
7267 1

Tatry na przestrzeni ostatnich lat...


Tak analizuj?c sobie ostatnie lata mojego ?ycia, w tym dzieci?stwa doj?? mo?na do wniosku, ?e czasy zmieniaj? si? w niesamowitym tempie. Z roku na rok wszystko wygl?da po prostu inaczej, jedni si? z tego ciesz?, bo mamy coraz wi?cej mo?liwo?ci, a mimo to coraz wi?cej ludziom jakby brakuje. Inni za? t?skni? za tymi czasami gdzie za wiele nie by?o, a mimo to ludzie w wielu przypadkach potrafili wie?? o wiele ciekawsze ?ycie ni? teraz ;-) . Mam tu na my?li to ?e, teraz ka?dy prawie ma samochód, telewizor, komputer czy komórk?. Kiedy? to podobno jeden s?siad na ca?? wie? mia? telewizor i jak co? wa?nego lecia?o to wszyscy si? do niego schodzili :-) Potem podobnie by?o z samochodami, to jeszcze ja nawet pami?tam, jak u mnie przed blokiem sta?y 3 samochody :-) Teraz cz?sto tyle na jedn? rodzin? przypada :-D Troch? pó?niej mie? komputer to te? by? nie lada wyczyn, ...
7165 13

Ubezpieczenie w góry


Ju? wybieraj?c si? ostatnio na Czerwone Wierchy próbowa?am znale?? dobre ubezpieczenie na okoliczno?? wypadku w górach i konieczno?ci interwencji Tatranskiej horskiej služby, ale ci??ko mi by?o znale?? co? odpowiedniego - na kilka dni, które pokryje koszty ewentualnej akcji ratowniczej, z nastawieniem na trekking a nie na wspinaczk? i z mo?liwo?ci? zakupu przez internet b?d? telefon.

Marzy mi si? w tym roku zwiedzi? troch? wi?cej s?owackich Tatr i pochodzi? troch? wi?cej po polskich (je?li czas pozwoli), wi?c zale?y mi, ?eby znale?? dobre ubezpieczenie. Licz? wi?c bardzo na Wasze porady i informacje gdzie ubezpieczacie si? wybieraj?c si? w góry ;-)
5902 2

Kto? z okolic Nowego S?cza ch?tny na zimowe Tatry ?


Witam. Jako i? ci??ko znale?? kogo? kto podziela?by t? wspania?? pasj? , chcia?bym zapyta? czy jest na forum kto? kto je?dzi lub chcia?by je?dzi? w tatry zim?? Najlepiej kto? kto jest pocz?tkuj?cym lub bardziej do?wiadczony, który pomóg?by laikowi postawi? pierwsze kroki.
5863 1

Tatry i... czasopisma :)


:: A najbardziej zach?cam do prenumeraty, bo otrzymuje si? du?o dodatków, których nierzadko nie mo?na kupi?, no albo w?a?nie... trzeba kupi?, a prenumeratorzy dostaj? dodatek za free ::

Polecam równie? gor?co "tatry.TPN"! Prenumeruj? od kilku numerów i ju? jestem bogatsza o kilka fajnych ksi??eczek, m.in. Lawinowe ABC, Taniec Górali Podhala?skich czy Histori? fotografii Tatrza?skiej. Warto, tym bardziej, ?e to tylko 4 numery w roku,.

"npm" obowi?zkowo kupuj? co miesi?c :-)

:: A mo?e Wy czytacie jakie? inne turystyczne gazety, o których narazie nie mam poj?cia? ::
Miesi?cznik "GÓRY" - górski magazyn sportowy. Wprawdzie wi?cej uwagi po?wi?ca wspinaczce ni? zwyczajnej turystyce, ale warto od czasu do czasu przejrze? numer. Szczególnie, ?e raz w roku (zwykle w który? z wakacyjnych miesi?cy) ukazuje si? "numer tatrza?ski", po?wi?cony jak sama nazwa wskazuje tematom, zwi?zanym z naszymi ukochanymi górami :)
Wi?cej: http://www.goryonline.com/gory_Styczen_Luty_2012,115,212,0,0,Fnr,nr.html
5707 7

Dolina Bia?ej Wody Kie?marskiej (Tatry S?owackie)


Fantastyczny, malowniczy, ca?odniowy spacer - z parkingu Bia?a Woda przy Drodze Wolno?ci ruszamy ?ó?tym, le?nym szlakiem i po ok. 3 godzinkach docieramy do schroniska przy Zielonym Stawie Kie?marskim (Chata pri Zelenom Plese). Otoczenie i uroda Zielonego Stawu zaspokoj? najbardziej wybredne gusta ;)

Ambitni mog? ruszy? st?d na Jagni?cy Szczyt - 2230 m npm (2,15h w jedn? stron? - szlak ?ó?ty) lub np. na Rakusk? Czub? - 2038 m npm (1,35 h - szlak czerwony)
Bardziej leniwym polecam (bo sama tak w?a?nie zrobi?am :P) pó?godzinne podej?cie nad Bia?y Staw (szlak czerwony). Sk?d – ?eby nie wraca? t? sam? drog? – niebieski szlak (pod koniec zmienimy go na ?ó?ty) doprowadzi nas z powrotem na parking. To jest wersja dla zmotoryzowanych, którzy musz? wróci? w to samo miejsce, ale dla „busiarzy” jest sporo innych mo?liwo?ci.

Dodam, ?e wyj?tkowych walorów mojej wycieczce doda? fakt, ...
5617 4

Tatry zabra?y dzisiaj Józefa Szaniawskiego [*]


Dzisiejszy wypadek w Tatrach zabra? jednego ze znanych:
http://fakty.interia.pl/historia/news/w-wypadku-w-tatrach-zginal-jozef-szaniawski,1839202
5332 1

Tatry 2014 - burzowo, gradowo i deszczowo


Burzowo, gradowo i deszczowo. Ale wyjazd uwa?am za wzgl?dnie udany. Cho? w 100% zrealizowali?my tylko dwie trasy to i tak uda?o si? nam sporo pochodzi?.Dzie? 1. Tradycyjnie Dolina Bia?ego -> Sarnia Ska?a -> Dolina Str??yska -> Droga nad Reglami -> Dolina Ko?cieliska
Pi?kna pogoda, niestety to by? jedyny taki dzie?.Dzie? 2. Dolina Pi?ciu Stawów -> ?wistówka -> Morskie Oko

Dzie? 3. Dolina Chocho?owska -> Grze? -> Rako? -> Wo?owiec
Z Rakonia pogoni?a nas burza wi?c na Wo?owca nie wchodzili?my - szkoda, by? tak blisko


...
4783 5

Tatry 2013


W tej relacji tatry z 2013 roku. Lipiec, trafiona pogoda jednak kontuzja skróci?a pobyt o jeden dzie?. Ale wra?enia i zdj?cia pozostaj? na d?ugo.4168 4

nocleg z widokiem na Tatry


W kwietniu planuj? wyjazd do Zakopanego i chcia?abym Was zapyta?, czy macie jaki? SPRAWDZONY nocleg w centrum lub okolicach z widokiem na tatry? Chodzi mi o pokój dwuosobowy z ?azienk? tak do 35 z??
3556 2

Kwartalnik Tatry


Czy kto? z Was go kupuje? Ja od ponad dwóch lat prenumeruj? i powiem szczerze, ?e nie ?a?uj?. Oszcz?dza si? kilka z?oty od ceny "przy normalnym zakupie", a dodatkowo zawsze jest jaki? gratis - np. p?yta z kol?dami Trebunich Tutków. A w kwartalniku wiele do poczytania o wydarzeniach w Zakopanym, historii, przyrodzie, pogodzie, a tak?e wypadkach.
3055 1

Wyjazd w Tatry na ferie


Witam, ma kto? jakie? propozycje gdzie mog? spokojne pochodzi? / pozwiedza? w ferie ? Odpada Morskie Oko, Dolina Ko?cieliska, wjazd na Kasprowy.

Aktualnie my?l? aby:

W drugi dzie? odwiedzi? Rusinow? Polan? z Wierch Poroniec

Trzeciego dnia - Dolina Str??yska --> Wodospad Siklawica --> Dolina Bia?ego --> Wyj?? obok skoczni (jak wygl?da wej?cie na G?si? Szyj? zim? ??)

Czwartego dnia - Dolina Chocho?owska lub Dolina Ma?ej ??ki

Pi?tego dnia wracacamy i my?l? jeszcze przej?? si? na Kalatówki

Mo?e jakie? inne propozycje ?? Zale?y mi na jak najbardziej widokowych ale ?atwych trasach.
1924 1


Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum