Zarejestruj sie! | Hasło ?
     

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: niedzielne, po, przebiezki, tatrach, zachodnich

Niedzielne przebie?ki po Tatrach Zachodnich :)
Autor Wiadomość
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-12-02, 00:37   Niedzielne przebie?ki po Tatrach Zachodnich :)

Witam po raz kolejny wszystkich serdecznie.

Dzisiaj chcia?em si? z Wami podzieli? wra?eniami z mojego ca?kiem nie dawnego wyjazdu w Tatry. Akcja mia?a miejsce 6 litopada 2011 roku ;-) Celem wyprawy by?y tym razem nietypowo ja na mnie ;-) Tatry Zachodnie i s?ynne Czerwone Wierchy :-) . Przej?? mia?em sobie z Kir do Kondrackiej Kopy i wróci? do Ku?nic przez Hal? Kondratow? i Kalatówki.

W Kirach by?em nieco po godzinie 8:00 i o 8:20 wyruszy?em Dolin? Ko?cielisk? w stron? Ciemniaka. Nad ranem dosy? mro?no, ale w ko?cu pora roku ju? do tego zobowi?zywa?a.W my?l zasady, ?e na pierwszym podej?ciu si? rozgrzej? w krtórk? chwil? za ciep?o si? nie ubra?em. Na pocz?tku by?o mi dosy? zimno, ale ju? po 20 minutach dotar?em do rozwidlenia szlaków. Tutaj si? troch? przestraszy?em, jak zobaczy?em na s?upku, ?e do Ciemniaka pozosta?o 3 godziny i 50 minut.Zacz??em si? obawia?, ?e mog? si? przed zmrokiem nie wyrobi? z zaplanowan? przeze mnie tras?, ale có? trzeba si? spr??y? i i?? przed siebie. Najpierw jak dla mnie ostro w gór? kamienist? drog? mi?dzy drzewami. Widoków wi?c za wiele nie by?o, ale po 10 minutach ju? strasznie rozgrzany i zdyszany by?em, marz?c o jaki? bardziej p?askich kawa?kach trasy. Niestety przez d?u?szy czas takich nie by?o, ale w ko?cu zacz??y si? takie pojawia? a drzewa troch? si? rozrzedza? i wy?ania? pierwsze szczyty, ska?ki i pi?kna panorama na Zakopane i pobliskie okolice :-)Dalej droga zacz??a si? nieco wyp?aszcza?, chocia? przed sam? Chud? Prze??czk? troch? pod górke jeszcze by?o, ale ogólnie bez ?adnej przerwy i odpoczynku do tej pory uda?o mi si? do niej dotrze?. Po drodze nie omina? mnie jeszcze porywisty wiatr, który s?ycha? by?o ju? du?o ni?ej i za przyjemnego wra?enia samym odg?osem na mnie nie wywar? ;-) . Jak ju? w niego wszed?em to dopiero niemi?o si? zrobi?o bo momentami nie da?o sie po prostu oddycha? i zacze?y si? lekkie problemy z utrzymaniem równowagi ;-) Na rozwidleniu szlaków na Chudej Prze??cze zrobi?em sobie 15 minutow? przerw? i porobi?em troch? zdj?? na otaczaj?ce mnie do oko?a piekne i urokliwe szczyty.Czas mia?em rewelacyjny bo okaza?o si?, ?e nadrobi?em przesz?o godzin? i dotar?em tam po nieca?ych dwóch a nie trzech godzinach jak pisa?o na oznakowaniu szlaków. Po krótkiej sesji, ju? tylko 50 minut do pierwszego szytu dziesiejszej wyprawy czyli Ciemniaka. Tam krociótka przerwa podziwianie widoków, odpoczywa? si? nie chcia?o nawet w tym wietrze, wi?c szybko ruszy?em dalej poprzez Krzesanice na Ma?o??czniak, po drodze fotografuj?c otaczajace mnie widoki, ale w sumie nie, zatrzymuj?c si? nigdzie na d?u?ej.

W ko?cu udaje mi si? dotrze? w samo po?udnie na Kop? Kondrack?, by?em bardzo zaskoczony czasem jaki mi to zaj??o, bo wysz?o o 1,5 godziny szybciej, ni? mia?o to by? wg mapy. Wydaje mi si?, ?e zawdzi?czam to przede wszystkim temu wiatrowi, który skutecznie zniech?ca?, do jakichkolwiek odpoczynków i chcia?o si? jak najszybciej z niego wyj?? ;-) . Do tego dochodzi jeszcze to, ?e szed?em sam, bo jak ju? wcze?niej pisa?em, mam wra?enie, ?e samemu o wiele szybciej si? chodzi. Skupia sie bardziej na samym chodzniu, idzie si? ca?y czas w?asnym tempem, co z czasem zaczyna procentowa?. Mimo wszystko nie uwa?am, ?e to najlepszy sposób chodzenia, bo jednak id?c z kim?, moim zdaniem jest o wiele bezpieczniej, ciekawiej, ra?niej i mo?na te? i?? o wiele spokojniej, dlatego mam te? zamiar wkrótce tego spróbowa? :-) . Odbieg?em troch? od tematu, wi?c czas wróci? do Kopy Kondrackiej, gdzie zrobi?em sobie d?u?sz? przerw? podziwiaj?c pi?kne pobliskie Tatry S?owackie na po?udniu, z drugiej strony widok na nasz forumowy symbol ;-) czyli Giewont na tle Zakopanego. Na wschodzie pi?knie o?nie?one szczyty Tatr Wysokich, a za? w drug? stron? widok na prawie cal? drog? jak? ju? pokona?em ;-) Zaczynam my?le? co dalej bo jak rano my?la?em, ?e b?d? mia? problem tutaj dotrze?, tak teraz si? okaza?o, ?e czasu dosy? sporo mi zosta?o i szkoda tak wcze?nie ju? schodzi?. Patrz? na tabliczk? z oznaczeniami szlaków, do Kasprowego prawie dwie godziny, spo0jrza?em na zegarek i pomy?la?em, ?e bez problemu zdarz?. D?ugo wi?c si? nie zastanawiaj?c poszed?em w stron? Kasprowego Wierchu na którym do tej pory jeszcze nigdy nie by?em ;-)Tutaj zacz??y sie pierwsze schody, tzn. droga ca?y czas p?aska, prosta ale ze wzgl?du na to ?e nie dochodzi?o tam w ogóle s?o?ce, zalega? tam twardy oblodzony ?nieg i sz?o si? nie najlepiej. Nie by? to wprawdzie jaki? d?ugi dystans bo tylko oko?o 200 metrów, ale sporo czasu mi to zaj??o i trudu kosztowa?o. Na szcz??cie po pokonaniu tego odcinka, ?niegu by?u coraz mniej. W ko?cu szlak przeszed? na po?udniowe zbocza, gdzie ju? mozna by?o cieszy? si? pe?nym s?o?cem. Takie troch? dwa ?wiaty, z jednej strony typowo zimowa aura, a z drugiej pi?kne s?oneczne lato ;-) . Z drugiej strony widoki o wiele piekniejsze na Cich? Liptoesk? Dolin? na S?owacji i wznosz?ce si? nad ni? szczyty. Szlak z tej strony sta? si? o wiele ?adniejszy ze wzgl?du na wieksz? ró?norodno??, zacze?y wystepowa? skaliste zbocza na pi?knej jesiennej trawce i coraz lepszy widok na Tatry Wysokie czyli to co lubi? najbardziej :-) . Po drodze jeszcze pi?kne skaliste zbocza Gorzykowej Czuby, co jak na Tatry Zachodnie dosy? nietypowy widok, bo wcze?niej po drodze nic podobnego nie spotka?em ;-)

Tu na ostatnim zdj?ciu spotka?em t? "urocz? dziurk?" jak to Ulka nazwa?a ;-) Dzi?ki czemu zaraz po powrocie uda?o mi si? rozszyfrowa? jej fotograficzn? zagadk? z forum :-) Do Kasprowego ju? bardzo blisko, wi?c coraz szybciej i lepiej mi si? sz?o, tym bardziej, ?e tu ju? te? wiatr by? coraz mniejszy.Eh ta kusz?ca ?winica, chyba najbardziej ciekawy szczyt tego dnia jak dla mnie...

Tu? przed godzin? 14:00 czyli tym razem jakie? góra 10 minut wcze?niej ni? na mapie pisa?o, udaje mi si? w ko?cu dotrze? do tego s?ynnego Kasprowego Wierhu :-) Szczerze mówi?c pierwsze wra?enie - by?em zawiedziony. My?la?em, ?e ten szczyt ma jakie? lepsze i piekniejsze walory, a tam w?a?ciwie nic ciekawego jak dla mnie nie by?o. Ludzi spokojnie na palcach jednej r?ki da?o si? policzy? i to nie na samym szczycie a troch? ni?ej na murku sobie siedzieli. Na szycyie jak ju? chyba staje sie to powoli tradycj? udaje mi si? posiedzie? samemu przez 20 minut ;-) . Tak dobrze s?yszycie, kolejka w ten dzie? na Kasprowy by?a nieczynna, wi?c wysz?a ca?a prawda ile to prawdziwych turystów wchodzi na Kasprowy Wierch :-P . Mi ten stan rzeczy bardzo odpowiada? - nie ukrywam :-) Sam widok z Kasprowego Wierchu nawet ciekawy, dlatego te? moje pierwsze wra?enie szybko si? zmieni?o i nawet podoba? mi si? tam zacz??o ;-) . Teraz zaczynam si? zastanawia? czy schodzi? od razu do Murowa?ca, czy spróbowa? wykorzysta? ju? szans? i doj?? w w ten dzie? ju? do samego ko?ca Tatr Zachodnich czyli do Prze??czy Liliowe :-)Z racji tego, ?e lubi? sobie utrudnia? ?ycie ;-) bo uwa?am, ?e czym trudniej tym lepiej i wi?ksza satysfakcja z osi?gni?tego celu, od razu uda?em si? w stron? Bekidu. Po 20 minutach ju? by?em na szczycie tej niedocenianej chyba ze wzgl?du na ?atwo?? zdobycia góry. Widoki jak dla mnie stamt?d lepsze ni? z Kasprowego i sam Kasprowy z tej strony wg mnie prezentuje si? o niebo lepiej ni? od strony zachodniej :-) Troch? si? porozglada?em i ruszy?em dalej w stron? prze??czy od której dzieli?o mnie ju? tylko 10 minut, tak te? chwil? po 15:00 by?em ju? na prze??czy Liliowe, czyli doszed?em doszed?em do granicy Tatr Zachodnich i Wysokich. ?a?owa?em tylko, ?e to nie jest lato, bo widz?c st?d ?winic?, mia?em ogromn? ochot? jeszcze tam pój??, no ale z pewno?ci? zasta?by mnie tam zmrok, wi?c szybko wybi?em sobie te ambitne plany z g?owy :-)Ostatnie wi?c spojrzenie z Prze??czy Liliowe na Beskid i uda?em si? Dolin? G?sienicow? w dó?, gdzie te? pocz?tkowo pojawi?y si? problemy, ze wzgl?du na zamarzni?ty i ?liski ?nieg. Uda?o si? je na szcz??cie szybko i w miar? sprawnie pokona?, tak, ?e po 25 minutach ju? do??czy?em do szlaku prowadz?cego bezpo?rednio z Kasprowego Wierchu do Murowa?ca.

Po drodze jeszcze pi?kne widoki na stawy g?sienicowe i zachodni? ?cian? Ko?cielców :-) Na niebie zacz?? pojawia? si? te? ju? ksi??yc, ale jeszcze ca?kiem ciemno nie by?o. Po godzinie uda?o mi si? dotrze? od Prze??czy Liliowe do schroniska w Murowa?cu, gdzie by?em tu? po godzinie 16:00. Wi?c 20 minut sp?dzone jeszcze w Murowa?cu, powoli zacz??o si? ?ciemnia?. Po czym ruszy?em z dosy? spor? grup? m?odych ludzi do Ku?nic :-) . Niestety dosy? szybko ich tempo przesta?o mi odpowiada? i na rozwidleniu szlaków, od??czy?em si? od nich i przez Bocza? uda?em si? ju? samotnie w stron? Ku?nic. Po drodze o dziwo napotka?em jeszcze co najmniej z 3-4 ma?e grupki ludzi, dlatego tym razem, a? tak samotnie si? nie czu?em wracaj?c ju? w dosy? sporych ciemno?ciach przez lasek ;-) .

O godzinie 17:30 by?em ju? w Ku?nicach, sk?d busem dojecha?em do centrum Zakopanego, gdzie w ko?cu sobie troch? pojad?em, po czym kolejnym busem dosta?em si? praktycznie na sam parking do Kir. Sk?d ju? na spokojnie samochodem wróci?em do domu, bo na drugi dzie? jak zwykle do pracy na rano mia?em.

Podsumowuj?c wyjazd i wyprawa bardzo udana i na du?y plus. Pierwszy raz w sumie w Tatrach Zachodnich, pomijaj?c wcze?niejszy Giewont, bo to mo?na nazwa? tylko takim ma?ym przedsmakiem tego co naprawd? w tych Tatrach Zachodnich mo?na zobaczy?. Trasy nie zbyt trudne, wr?cz ?atwe, spacerowe i dost?pne dla ka?dego. Jedyn? trudno?ci? by? ten wiatr, bo z opinii innych s?ysza?em, ?e on tam cz??ciej jest ni? go nie ma ;-) Widokowo te? jak najbardziej na plus, pi?kne ?agodne i kolorowe szczyty, do tego w tej porze roku na szlaku wr?cz kompletna cisza i spokój. Mimo wszystko jednak bardziej mi si? podobaj? Tatry Wysokie ale tak czy tak Zachodnie swój urok maj?, s? po prostu zupe?nie inne... :-D

Jak zwykle pozdrawiam wszystkich i zapraszam na kolejn? relacj? ;-)
  
 
 
ola's Wiek: 26
Dołączyła: 19 Maj 2010
czyli 4174 dni temu

Posty: 1762
Tematy: 4
Otrzymał 25 piw(a)
Skąd: G?ubczyce
Wysłany: 2011-12-02, 16:24   

Sz?am podobny szlakiem... Tylko ?e ja z Ku?nic na Kop? Kondradzk? i tamt?dy Czerwonymi Wierchami na Ciemniaka... zej?cie z niego tak jak ty szed?e? do góry zaj??o nam baaaardzo d?ugo ;) Na d?ugo na pewno zapami?tam ten szlak ;)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-12-02, 21:40   

ola's napisał/a:
Sz?am podobny szlakiem... Tylko ?e ja z Ku?nic na Kop? Kondradzk? i tamt?dy Czerwonymi Wierchami na Ciemniaka... zej?cie z niego tak jak ty szed?e? do góry zaj??o nam baaaardzo d?ugo ;)


Ja tam nawet nie pomy?la?em o takiej opcji i nie ?a?uj?, bo prawdopodobnie ju? do samego Ciemniaka wraca?bym kompletnie sam. A jednak tamte tereny w ciemno?ci i samotno?ci mniej by mi si? u?miecha?y ni? Murowaniec i Bocza? :mrgreen: Do których ju? si? bardzo przyzwyczai?em :-)

annawidera5 napisał/a:
VS84, pi?kne zdj?cia i ciekawa relacja :-D


Dzi?kuj? i ciesz? si?, ?e si? podoba?o ;-)
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-12-03, 21:08   

Agusia napisał/a:
Masz Robercie farta do pi?knej pogody w górach :-D


Do tej pory zdecydowanie tak, ale teraz zaczyna si? zima i podejrzewam, ?e ju? tak kolorowo nie b?dzie :-P

Malgo2malgo napisał/a:
Gratuluj? :) Ciekawe czy przekona?e? si? do Tatr Zachodnich i kusi Ci? np. Wo?owiec albo Starorobocia?ski?


Dzi?ki. ;-) Kusi, kusi nawet bardzo, tylko to troch? d?ugie szlaki jak na t? por? roku i musia?bym zacz?? spa? w schroniskach. Póki co jeszcze nie spa?em i tak samemu ci??ko mi si? prze?ama? jako? :-P ale chyba b?d? musia? w ko?cu ;-)
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-12-04, 18:47   

Malgo2malgo napisał/a:
Nie wiem czy na tym forum mo?na pisa? zaproszenia do wspólnych wypraw, na innym forum jest taki dzia? i tam na Tatry zawsze s? ch?tni, to my?l?, ?e warto wrzuci? takie zaproszenie, z kim? na pewno b?dzie ra?niej :)


Jest tu taki dzia?, zaraz nad tym z relacjami ;-) Tylko, ?e tutaj jest troch? za ma?o osób i to w dodatku rozrzuconych po ca?ej Polsce, wi?c nie prosperuje najlepiej ;-) Ale miejmy nadziej?, ?e w przysz?o?ci si? to zmieni :-D

anna0078 napisał/a:
, jednak ja zdecydowanie polecam Czerwony Wierchy w przeciwnym kierunku, tzn. od Ku?nic :-)


Póki co z racji tego, ?e chodz? sam ;-) Staram si? uk?ada? trasy tak, ?eby mie? wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e b?d? jeszcze wraca? z jakimi? lud?mi, a ko?cz?c na Murowa?cu takie w?a?nie mia?em ;-) Za? z Ciemniaka o tej porze prawdopodobnie ju? bym nikogo nie spotka? i tak jako? bardziej tam dziko :-P W wakacje czy we wrze?niu jeszcze by nie by?o problemu ale w listopadzie ju? troch? inaczej to wygl?da :mrgreen:
 
 
Joasia Zaproszone osoby: 1
Wiek: 40
Dołączyła: 09 Paź 2010
czyli 4032 dni temu

Posty: 2129
Tematy: 9
Otrzymał 12 piw(a)
Skąd: Bukowice / Wroc?aw
Wysłany: 2011-12-04, 18:51   

cudowna relacja jak zawsze :-D :-D
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Ewyo Wiek: 37
Dołączyła: 03 Sie 2010
czyli 4099 dni temu

Posty: 674
Tematy: 8
Otrzymał 17 piw(a)
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2011-12-04, 20:21   

dwa razy by?am w okolicach tego szlaku - w sensie na Kopie - i za ka?dym razem wia?o jak diabli, wi?c chyba taki urok tych stron. Trasa m. Kop? a Kasprowym jest super...a Czerwonych Wierchów mog? Ci na razie tylko pozazdro?ci?, bo przymierzam si? do nich jak pies do je?a... a relacja oczywi?cie ?wietna...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-12-04, 20:32   

Joasia napisał/a:
cudowna relacja jak zawsze :-D :-D


Dzi?ki ;-)
Ewyo napisał/a:
a Czerwonych Wierchów mog? Ci na razie tylko pozazdro?ci?, bo przymierzam si? do nich jak pies do je?a...


Same Czerwone Wierchy to w sumie przyjemna spacerowa trasa, szczególnie dla dwojga wg mnie ;-) Wi?c naprawd? polecam :mrgreen:
  
 
 
Ewyo Wiek: 37
Dołączyła: 03 Sie 2010
czyli 4099 dni temu

Posty: 674
Tematy: 8
Otrzymał 17 piw(a)
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2011-12-04, 21:52   

VS84 napisał/a:

Same Czerwone Wierchy to w sumie przyjemna spacerowa trasa, szczególnie dla dwojga wg mnie ;-) Wi?c naprawd? polecam


ech - no w?a?nie te? tak my?l? - ju? mia?am 3 podej?cia:
1) chcia?am i?? po zej?ciu z Giewontu - ale by?y ca?e w chmurach - wi?c bez sensu - bo zero widoków - i poszli?my w?a?nie z Kopy na Kasprowy - bo tam s?o?ce jak drut - i ca?? tras? tak (chmury nas "goni?y" znad CW)
2) chcia?am po prostu i?? na CW - ale by?am w jakiej? takiej kiepskiej kondycji, ?e po wej?ciu na Kop? stwierdzi?am, ?e ja ju? mog? co najwy?ej zej?? - no i zeszli?my do Ma?ej ??ki - i ca?kiem przyjemnie by?o
3) podczas naszego pierwszego zlotu forumowego - ale wszyscy wiemy jak to z tymi Czerwonymi Wierchami wtedy by?o :roll: ;-)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-12-06, 14:42   

Ewyo napisał/a:
ech - no w?a?nie te? tak my?l? - ju? mia?am 3 podej?cia:
1) chcia?am i?? po zej?ciu z Giewontu - ale by?y ca?e w chmurach - wi?c bez sensu - bo zero widoków - i poszli?my w?a?nie z Kopy na Kasprowy - bo tam s?o?ce jak drut - i ca?? tras? tak (chmury nas "goni?y" znad CW)
2) chcia?am po prostu i?? na CW - ale by?am w jakiej? takiej kiepskiej kondycji, ?e po wej?ciu na Kop? stwierdzi?am, ?e ja ju? mog? co najwy?ej zej?? - no i zeszli?my do Ma?ej ??ki - i ca?kiem przyjemnie by?o
3) podczas naszego pierwszego zlotu forumowego - ale wszyscy wiemy jak to z tymi Czerwonymi Wierchami wtedy by?o :roll: ;-)


We?cie raki to przed Sylwestrem si? przejdzie :-P

A jak nie to trzeba sobie to uj?? w postanowieniach noworocznych i w ko?cu za czwartym razem na pewno si? uda :mrgreen:
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-12-06, 17:36   

Miko?aj napisał/a:
Zastanawiam si? jak Ty szybko musisz lecie? skoro a? tak wyprzedzasz czas podany na oznaczeniach mapy :-P


Powiem tak, dopóki nie ma skalnych schodów i stromych podej??, to mog? jak to nazwa?e? lecie? ;-) Tyle tylko, ?e jakbym szed? z kim? to ta osoba mog?aby pomy?le?, ?e ja zaraz padn? z wycie?czenia, a mój oddech by s?ysza?a z odleg?o?ci 20 metrów ;-) Tylko, ?e jak dzie? d?ugi to tak nie chodz?, a chcia?em zd??y? przed zmrokiem do Murowa?ca, wi?c sobie postanowi?em nadrobi? troch? czasu, id?c samemu mog?em sobie na to pozwoli?, bo nikt nie musia? ogl?da? tego skutków ;-) To jest tak troch? jak z jazd? na rowerze, postawisz sobie cel, ?e chcesz gdzie? dojecha? w tyle i tyle minut i peda?ujesz ile si? da, samemu jest to ?atwiej wykonalne, bo znasz swoje mo?liwo?ci. Z kim? mo?e by? ju? gorzej bo albo b?dziesz na niego czeka?, albo mo?esz ju? na pocz?tku nie wytrzyma? jego tempa, a staraj?c si? je za wszelk? cen? utrzyma?, w po?owie braknie Ci si? ca?kiem. Ja w sumie szybko nie szed?em tylko ca?y czas tym samym tempem i w?a?ciwie bez przerw, po drodze w dodatku zrobi?em ponad 400 zdj?? :-) W po?owie drogi jak ju? wiedzia?em, ?e czas nadrobi?em i ?e zd??? przed zmrokiem do tego Murowa?ca to ju? sobie szed?em na spokojnie, minimalnie wyprzedzaj?c czasy z oznacze?. Po prostu to by? taki cel za?o?ony ju? rano, obliczy?em ile musz? nadrobi? i na tym najmniej ciekawym pierwszym podej?ciu, gdzie widoków za du?o nie by?o podszed?em pod gór? tyle ile mam si?, a potem ju? grani? szed?em w miar? normalnie :-) Bo i tak ju? nie mia?em si? na dalsze utrzymanie takiego tempa ;-) zreszt? nawet ju? nie chcia?em, bo tam ju? by?o co ogl?da? :-)

Ale powiem Ci, ?e na przyk?ad ostatnio wchodz?c na ?wienic? z Prze??czy ?wnickiej czas podany na tabliczce to 1 godzina, na mojej mapie 50 minut. Ja wszed?em tam w 55 minut ale po drodze wyprzedzali mnie dos?ownie wszyscy, niektórzy ju? nawet schodzili na dó? z tych co mnie mijali wcze?niej :-) Wi?c takie skaliste podej?cia to moj? mocn? stron? nie s? i w moment na nich mi kondycja siada :-/
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-12-06, 18:02   

Szyba1982 napisał/a:
jeste? nowym rekordzist? znam ch?opaka, który przeszed? ten odcinek o godzin? i 20 minut szybciej, my?la?em, ?e to kozak a tu si? okazuje, ?e jednak s? lepsi


Mimo wszystko nikomu tego nie polecam, to by?a sytuacja wymuszona, ?e tak powiem, która si? odbija potem w drugiej cz??ci trasy. A jednak przyjemniej na spokojnie i bez ?adnych m?czarni ca?? tras? sobie przej??. Dlatego o tej porze roku lepiej po prostu wyj?? z Kir o 6:00-6:30 i sobie na spokojnie ca?? tras? przej??. Ja niestety jak zwykle troch? zaspa?em :-P
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-12-06, 20:38   

Agusia napisał/a:
Mo?e daj zna? jak b?dziesz jecha? nast?pnym razem, to rano b?dziemy Ci? budzi? np. telefonicznie. :-D


Hmm my?lisz, ?e chcia?oby Ci si? wsta? w niedziel? o 4:00 :mrgreen: Jak tak to si? zg?osz? nast?pnym razem na pobudk? :-P

Agusia napisał/a:
Zapomnia?am napisa?, ?e oczywi?cie , jak zwykle z reszt? :-D stworzy?e? super sprawozdanie z wyprawy :-D :-D


A za mi?e s?owa na temat relacji dzi?kuj? :-) i ju? si? motywuj? do nast?pnej ;-)
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-12-07, 22:58   

Agusia napisał/a:
Oj tam, nastawi? sobie budzik :lol: zrobi? Ci telefoniczn? pobudk? i pójd? spa? dalej ;-)
A je?li chodzi o kolejn? relacj? to czekam z niecierpliwo?ci? bo widz?, ?e Rysy odwiedzi?e? :-D


Trzymam za s?owo jakby co :-P

A co do nast?pnej to b?dzie ze ?winicy a nie z Rysów ;-) Co do Rysów to na nie wszed?em niestety, zabrak?o jakie? 200 metrów, bo pó?no si? zrobi?o, ale relacja jaka? tam te? b?dzie, bez wi?kszych emocji ;-)
 
 
forever Wiek: 46
Dołączył: 21 Paź 2011
czyli 3655 dni temu

Posty: 102
Tematy: 2
Otrzymał 20 piw(a)
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2011-12-08, 16:00   

Mam bardzo ambiwalentne odczucia..

Z jednej strony za tak? relacj? w dodatku z takimi zdj?ciami, powinni kara? za psychiczne molestowane :lol:

Z drugiej strony ju? tak powa?nie. Jeszcze mo?e VS84 napiszesz do czerwca kilka takich relacji i po wydrukowaniu b?d? mia? niez?y przewodnik. Albo sam powiniene? o tym pomy?le? i kosi? dudki ;-)

Jednak to forum jest za du?e, ?e dopiero po tylu dniach trafiam na Twoj? relacj?.
Powiem szczerze. Po takiej relacji jak? przedstawi?e?, ka?dy zastanawiaj?cy si? nad tak d?ug? tras?, nabierze si? by podo?a? :)

Gratuluj? i dzi?ki.

ed. musz? post edytowa?, bo chyba przy trepanacji kawa? mózgu mi wyci?li :-) Pro?ba wy?ej ju? nie jest a? tak aktualna. Prosi?em o wi?cej takich relacji a dopiero po wys?aniu posta zobaczy?em ile ju? ich jest poni?ej :roll: Oczywi?cie nast?pne wskazane..
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum