Zarejestruj sie! | Hasło ?
     

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: forum, korzystania, zakopane, zasady

Zasady korzystania z Zakopane Forum
Autor Wiadomość
Joasia Zaproszone osoby: 1
Wiek: 40
Dołączyła: 09 Paź 2010
czyli 4073 dni temu

Posty: 2129
Tematy: 9
Otrzymał 12 piw(a)
Skąd: Bukowice / Wroc?aw
Wysłany: 2012-10-01, 20:43   Zasady korzystania z Zakopane Forum

REGULAMIN NA ZAKOPANEFORUM.PL
- obowi?zuje od 13 lutego 2010 roku

1. Rejestruj?c si? w Serwisie ZakopaneForum.pl u?ytkownik akceptuje w pe?ni regulamin.

2. Posty mo?e publikowa? osoba zarejestrowana.
a) wy?wietlana nazwa u?ytkownika (login widoczny na forum) nie mo?e zawiera? adresów stron internetowych,
b) zbyt d?ugie, wulgarne czy nieprzyzwoite nazwy u?ytkowników b?d? skracane lub usuwane bez ostrze?enia
c) login oraz wy?wietlana nazwa u?ytkownika nie powinna zawiera? spacji oraz polskich znaków.

3. Rejestruj?c si? u?ytkownik zgadza si? z tym, i? b?dzie co jaki? czas otrzymywa? maile z informacjami o zmianach w Serwisie, oraz innymi wa?nymi informacjami, takimi jak krótkie reklamy (max 3 reklamy w tygodniu).

4. Adres mailowy oraz inne dane z formularza rejestracyjnego nie b?d? nikomu odsprzedawane ani wypo?yczane - obowi?zuje ochrona danych osobowych.

5. Rejestracja jest ca?kowicie bezp?atna i dobrowolna.

5.1. Po rejestracji nale?y zapozna? si? z regulaminem i nale?a?oby napisa? kilka s?ów o sobie w temacie http://www.zakopaneforum....-sobie-vt18.htm

5.2. Je?li w ci?gu 30 dni od daty rejestracji u?ytkownik nie napisze przynajmniej 1 posta konto zostanie usuni?te.

5.3. Rejestracja wy??cznie w celach reklamowania si? ZABRONIONA.

5.4. U?ytkownikom z mniej ni? 20 postami i brakiem logowania przez rok - konto usuwamy.

6. W?a?ciciel nie ponosi odpowiedzialno?ci za wszelkiego rodzaju szkody wynik?e z korzystania z niniejszego serwisu, tj. pozyskanie loginu i has?a przez osoby trzecie itd.


7. W?a?ciciel serwisu nie ma wp?ywu na umieszczane informacje oraz opinie, dlatego te? serwis nie ponosi za nie odpowiedzialno?ci. Odpowiedzialno?? za ka?d? wiadomo?? umieszczan? na stronie ponosi jej autor. Je?li przewinienie u?ytkownika b?dzie znacz?ce, wszystkie tre?ci których jest autorem oraz szkody, do których si? przyczyni? b?d? przedstawione w?adzom i zostan? rozpatrzone wg polskiego prawa.

W?a?ciciel forum nie ponosi odpowiedzialno?ci za dzia?alno?? forumowiczów poza forum, tj. naklejanie naklejek, sposoby promocji forum itp.

7.1 Zabrania si? wykorzystywania logo forum w celach innych ni? zwi?zane z jego dzia?alno?ci?, jak i w celach bezprawnych, w szczególno?ci naklejania go w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. na oznaczeniach szlaków turystycznych, s?upkach granicznych itd.) - odpowiedzialno?? za takie dzia?ania ponosi osoba pope?niaj?ca czyn.

8. Wiadomo?ci wysy?ane przez ZakopaneForum.pl mog? pochodzi? z adresu joasia@zakopaneforum.pl (mail administracyjny) oraz domeny zakopaneforum.pl, która równie? wykorzystywana jest jako serwer pocztowy dla u?ytkowników czy moderatorów.

9. Moderator mo?e pozbawi? czasowo lub trwale u?ytkownika prawa do korzystania z us?ug serwisu, je?li zachowanie u?ytkownika narusza niniejszy regulamin, przepisy prawa powszechnie obowi?zuj?cego, a tak?e normy obyczajowe lub moralne, a ponadto:
a) reklamuje strony nie zwi?zane z tematyk? serwisu b?d? danego posta - tyczy si? to tak?e wiadomo?ci prywatnych - dozwolony 1 link do strony niekomercyjnej,
b) stosuje wulgaryzmy i obra?a innych u?ytkowników forum,
c) szerzy tre?ci pornograficzne, rasistowskie i antysemickie oraz inne ni? zgodne z polskim prawem,
d) wysy?a masowo wiele wiadomo?ci jedna pod drug? na forum - spamuje,
e) umieszcza nieprzyzwoit? ilo?? linijek tekstu w sygnaturce lub umieszcza w sygnaturce wi?cej ni? 1 adres internetowy (dozwolony 1 link do strony niekomercyjnej) - SYGNATURKI Z LINKIEM dozwolone dla u?ytkowników z minimum 50 postami!!!
f) u?ywa awatary, których obrazki s? uwa?ane za obra?liwe, nieetyczne, kontrowersyjne, reklamowe
g) reklamuje strony internetowe o charakterze komercyjnym, np. obiekty noclegowe (!)
h) stosuje same du?e litery w swoich postach - nie piszemy du?ymi literami - du?e litery oznaczaj? krzyk, a tego tutaj nie chcemy
i) powiela swoje posty i tematy - w wielu miejscach wkleja t? sam? tre??
j) prowadzi k?ótnie i spory z Forumowiczami na forum (wszelkie nieporozumienia prosz? za?atwia? za pomoc? Prywatnych Wiadomo?ci)
k) inne, je?li moderator uzna za ra??ce naruszenie netykiety
l) wymienione w punkcie czyny s? zabronione

10. Moderator ma prawo do usuwania postów u?ytkowników w przypadku:
- naruszania regulaminu forum
- propagowania tre?ci niezgodnych z polskim prawem
- ?amania praw autorskich osób trzecich
- gdy posty zawieraj? tre?? prowokuj?c?, obra?liw?, naruszaj?c? prawa innych u?ytkowników czy osób trzecich
- gdy posty nie maj? ?adnej warto?ci merytorycznej i nie wnosz? niczego do tematu
- w ka?dym przypadku, gdy moderator uzna to za s?uszne


11. W razie niedostosowania si? do ostrze?e? moderatora, moderator mo?e zbanowa? IP lub zablokowa? konto u?ytkownika.

12. U?ytkownik, który nie zgadza si? z decyzj? moderatora lub admina, mo?e swoje racje przedstawi? w mailu wys?anym na adres moderatora, moderator zastrzega, ze nie b?dzie odpowiada? na ka?dego maila.


13. W?a?ciciel i administracja nie odpowiadaj? ze tre?? wpisów na forum znajduj?cym si? na serwisie ZakopaneForum.pl, ani za tre?? komentarzy pod artyku?ami. Prezentuj? one tylko i wy??cznie opinie osób odwiedzaj?cych ZakopaneForum.pl. Przedstawione w serwisie opinie i komentarze stanowi? wyraz osobistej wiedzy i pogl?dów ich autorów i tylko tak powinny by? interpretowane.

14. W?a?ciciel forum zastrzega mo?liwo?? zawieszenia/zablokowania/usuni?cia konta u?ytkownika (tak?e bez podania przyczyny), który nie przestrzega nast?puj?cych zasad:
a) powielanie tematów - co ma miejsce w sytuacji, gdy dany temat by? ju? tematem rozmowy na forum,
b) ra??cego reklamowania obiektów czy us?ug w postach,
c) ustalania tematu postów wysy?anych na forum w sposób nie zwi?zany z ich tre?ci? (np. "Pomocy!", "Tak sobie my?l?, ?e...", "Mam pytanie" itd.),
d) kopiuje tre?ci z innych stron internetowych i wkleja je na forum bez podania ?ród?a pochodzenia informacji (jest to zwyk?a kradzie? i ?amanie praw autorskich)

* ZakopaneForum.pl nie odpowiada za kopiowanie tre?ci z Internetu przez u?ytkowników forum - ka?dy u?ytkownik odpowiada za siebie i ponosi konsekwencje swoich czynów

e) nie stosuje si? do pró?b i wskazówek moderatorów i administracji
f) dzia?a na szkod? forum np. poprzez masowe usuwanie swoich postów burz?c porz?dek tematów i dyskusji
g) wszczyna awantury, prowokuje czy narusza prawa osób trzecich pomawiaj?c, obgaduj?c innych u?ytkowników forum lub inne osoby
h) pope?nia inne ra??ce przewinienia (np. zak?ada wiele kont).


15. U?ytkownik ma prawo do:
a) korzystania z ZakopaneForum.pl zgodnie z regulaminem,
b) wyra?ania pró?b i sugestii
c) wyrejestrowania si?, po wys?aniu pro?by do administratora. Wyrejestrowanie z usuni?ciem konta mo?e odby? si? tak?e automatycznie po d?u?szej nieobecno?ci na ZakopaneForum.pl.
d) konto u?ytkownika mo?e zosta? usuni?te, natomiast posty pozostan? na forum, gdy? w momencie rejestracji na forum u?ytkownik wyra?a zgod? na to, by napisane przez niego posty stawa?y si? w?asno?ci? forum i by?y publikowane na forum do?ywotnio (chyba ?e ?ami? regulamin b?d? ogólnie przyj?te normy)
e) u?ytkownik ma prawo za??da? usuni?cia zdj?? wstawionych przez u?ytkownika, zw?aszcza gdy zdj?cia przedstawiaj? jego wizerunek b?d? wizerunek osób trzecich (znajomi, rodzina)


16. Reklama obiektów noclegowych na forum:

ZAKAZ REKLAMY OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH!

17. Inne rodzaje reklamy na forum:
- jedynym miejscem na reklam? na forum jest dzia? pt. Miejsce na reklamy, w którym swoj? reklam? mog? zamie?ci? TYLKO I WY??CZNIE osoby z minimum 50 postami maj?cymi sens i warto?? merytoryczn?.
- wszelkie reklamy osób z mniejsz? ilo?ci? postów zostan? natychmiastowo usuni?te, a konto "reklamodawcy" zostanie usuni?te - forum to nie miejsce na darmow? reklam?.

18. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, ka?dy u?ytkownik ma obowi?zek zaznajomi? si? z nimi. Po wprowadzeniu zmian do regulaminu, obowi?zuj? one od dnia ich wprowadzenia. Ka?dy u?ytkownik, który nie zgadza si? z now? tre?ci? regulaminu, proszony jest o zg?oszenie tego faktu administratorowi i zaprzestanie korzystania z portalu. Jednocze?nie domniemywa si? zgod? na obowi?zywanie regulaminu w przypadku jego milcz?cego przyj?cia przez u?ytkownika.

19. Kontakt z adminem joasia[at]zakopaneforum.pl

20. Administrator ma ZAWSZE racj? i nie ma dyskusji :)

* co do zamieszczania linków w postach to:
prosz? by w jednym po?cie nie zamieszcza? wi?cej ni? 2 linków - linki nie mog? kierowa? do tej samej domeny czyli np.
www. domena1.pl i potem link www. domena2.pl - dozwolone

www. domena2.pl i potem link www. domena2.pl - zabronione!

nie stosujmy nachalnej reklamy, to tutaj nie przejdzie - Spamerzy b?d? bezwzgl?dnie usuwani z forum a ich IP b?dzie banowane


Je?li chcesz zada? pytanie odno?nie noclegów - nie zak?adaj kolejnego tematu - skorzystaj z tematu g?ównego:
PYTANIA O NOCLEGIDu?a pro?ba do Forumowiczów by zdj?cia w wiadomo?ciach wgrywa? korzystaj?c z metody opisanej tu: http://www.zakopaneforum....ugi-p-vt685.htm


NOWE RANGI:


- Administrator
- Junior Admin
- Moderator
- Nowy - do 20 postów
- Aktywny - do 100 postów
- Zadomowiony - do 300 postów
- Aktywny ?e hej! - do 600 postów
- Super Aktywny - do 1500 postów
- Mocne ogniwo - do 2500 postów
- I love Forum! - od 2501 postów

Rangi specjalne:
- Fotograf - dla osoby zamieszczaj?cej du?e ilo?ci zdj??
- Ratownik - wiadomo ;)
- Zakopia?czyk
- Przyjaciel - dla szczególnie wyró?niaj?cych si? - nadaje Admin
- Zbanowany - osoba usuni?ta z forum
- Sponsor
- Specjalista
- Super Ekspert
- Weteran Zlotów
- Forumowicz Miesi?ca


Rangi specjalne nadawane s? przez Administratora. Je?li uwa?asz ?e powiniene? mie? rang? specjaln? zamiast rangi automatycznie naliczanej za liczb? postów - napisz do Admina na priv z pro?b? o zmian? rangi.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum