Zarejestruj sie! | Hasło ?
     

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: swinica

?winica
Autor Wiadomość
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-05-31, 14:49   

Cytat:
Wej?cie od Ku?nic przez Dolin? G?sienicow? i Zawrat na ?winic?
Na pocz?tku musimy dojecha? z Zakopanego do Ku?nic. W Zakopanem mo?na dojecha? tam z ka?dego przystanku za t? sam? cen? - 3z?. Kiedy dostaniemy si? do Ku?nic ruszamy niebieskim szlakiem (na pocz?tku kamienist? i ziemian? drog?) przez Bocza?. Po zdobyciu tego szczytu podej?cie b?dzie mniej strome i pojawi? si? pierwsze widoki. Teraz b?dziemy mieli widoki na skaliste Kopie?ce. Dalej, w?ród kosodrzewiny, przy ci?gle pi?knych widokach, b?dziemy szli na Wielk? Królow? Kop? 1531 m.n.p.m. Tutaj miniemy skrzy?owanie szlaków niebieskiego i ?ó?tego prowadz?cego do Doliny Jaworzynki. Po doj?ciu na Wielk? Królow? Kop? (jej szczytu nie zdobywamy, a przechodzimy tu? obok) w czasie 1h 50min, zaczniemy schodzi? bardzo widokowym, niebieskim szlakiem, do schroniska Murowaniec. Dotrzemy tu w 5min. W schronisku mo?na zje?? szarlotk?, któr? wielu turystów tu zachwala.

Drugi etap wyprawy to przej?cie 30min niebieskim szlakiem do Czarnego Stawu G?sienicowego. Szlak jest przyjemny, bo idziemy równ? ?cie?k? z pouk?adanych kamieni. B?d?c u stóp zielonego Ma?ego Ko?cielca, po lewej stronie w kamiennym dole powinni?my zauwa?y? pomnik Kar?owicza, który zgin?? tutaj od lawiny. W ci?gu 5-10min dochodzimy do Czarnego Stawu G?sienicowego. Jego wody s? bardzo pi?kne i przejrzyste. Przybiera kolor turkusowy, który przyci?ga tutaj ca?e rzesze turystów. W sezonie cz?sto nie ma tu miejsca, aby usi???. Po odpoczynku skr?camy w lewo niebieskim szlakiem i idziemy kraw?dzi? Czarnego Stawu G?sienicowego. Ca?e przej?cie trwa 20min, ale za to jest bardzo widokowe. Id?c jego lew? stron? widzimy jego wspania?y kolor, a ogl?daj?c si? do ty?u zobaczymy, ?e staw przybiera coraz to bardziej ciemniejszy kolor. Na zakr?cie, przed Czarnym Potokiem, zauwa?ymy ma?? wysepk? na tym stawie, która dodaje jemu uroku.

Dalej mijamy wp?ywaj?cy Czarny Potok do Czarnego Stawu G?sienicowego i w?drujemy bardzo kr?tym wybrze?em. Po 15min marszu nasz niebieski szlak krzy?uje si? z ?ó?tym, który prowadzi na Granaty. My jednak idziemy dalej niebieskim i po przej?ciu ca?? lini? brzegow? tego stawu wkraczamy na kamienne schody, które zaczynaj? pi?? si? w gór?. Od teraz b?dziemy szli obok Zawratowego ?lebu, obok którego szlak jest bardzo wymagaj?cy i daje przedsmak, tego co czeka nas na Orlej Perci. W 20min wchodzimy bardzo stromymi schodami za wschodni? ?cian? Ko?cielca nad Zmarz?y Staw, który przez wi?kszo?? roku pokrywaj? lodowe p?yty i ?nieg. Wchodz?c coraz wy?ej zauwa?ymy, ?e staw powsta? w ma?ej kotlince skalnej, która wygl?da jakby za ni? znajdowa?a si? ogromna przepa??. Równie? tutaj - po przej?ciu 700 metrowego odcinka za Zmarz?ym Stawem - czeka nas przej?cie rumowiskiem ogromnych g?azów i kamieni, które tworz? tu niewielk? równin?.

Przej?cie tym etapem zwykle ko?czy si? zgubieniem szlaku i jego pó?niejszym poszukiwaniem. Równina jest tak rozleg?a, ?e mo?na przej?? t?dy pasami szerokimi na oko?o 50m w obu kierunkach! Nale?y uwa?a?, aby i?? w miar? mo?liwo?ci jej ?rodkiem, poniewa? pó?niejsze poszukiwanie szlaku jest trudne i zwykle odnajdujemy go widz?c gdzie? w oddali jeden, ma?y znak niebieskiego szlaku. Wy?ej, po naszej lewej widzimy jak Ko?cielec "maleje nam w oczach". W szybkim tempie znajdujemy si? nad jego graniowym szczytem i przy odrobinie szcz??cia zauwa?ymy tu wspinaj?cych si? taterników na pionow? ?cian? tego szczytu. Przez ca?? drog? b?dziemy ju? widzieli Zawrat jako w?sk? prze??cz, od której w dó? zbiega ogromny i szeroki ?leb z zalegaj?cymi p?atami ?nie?nymi. Kiedy b?dziemy wizualnie prawie pod szczytem Ko?cielca rozpocznie si? najtrudniejsza cz??? tego szlaku. Na pocz?tku b?dziemy mieli do przej?cia par? ?atwiejszych p?yt skalnych, które za chwil? zamieni? si? w w?sk? ?cie?k? biegn?c? w szczelinach.

Jako, ?e to miejsce jest zawsze zacienione, jest tu zimno, dlatego nale?y wzi?? ze sob? r?kawiczki, poniewa? do samej prze??czy b?dziemy szli z pomoc? mro?nych ?a?cuchów i klamer. Pierwsze podej?cie z ?a?cuchami jest d?ugie. Trzeba si? wychyla? i szuka? wyst?pów skalnych, na których b?dzie mo?na postawi? stop?. Nieco wy?ej wejdziemy w bardzo pochy?? - jak na kominek - szczelin?, która jest bardzo w?ska i po naszej prawej stronie b?dzie sta?a przez ca?y czas pionowa p?yta skalna, podczas gdy po naszej lewej b?dziemy szli w uko?nej ?cie?ce, ca?y czas trzymaj?c si? ?a?cuchów. Po przej?ciu pierwszego etapu z utrudnieniami czeka nas chwila wytchnienia na kawa?ku bez ubezpiecze?, po czym za oko?o minut? wkroczymy na jeszcze trudniejszy i du?o d?u?szy odcinek z ?a?cuchami i klamrami. Drug? cz??? zaczynamy ?a?cuchami wcinaj?cymi si? w w?skie szczeliny skalne, gdzie cz?sto b?dziemy mieli problem z utrzymaniem równowagi. Pniemy si? wy?ej po kr?tych ska?kach i zr?bach, na których podczas mg?y i deszczu b?dzie bardzo ?atwo o po?lizg.

Dalej czeka nas wej?cie p?yt? skaln?, na któr? wejdziemy za pomoc? jednej klamry. Klamra pos?u?y nam tylko do przytrzymania si?, aby sz?o si? bardziej stabilnie w uko?nej szczelinie, któr? teraz idziemy. Po zdobyciu tej ska?ki jeste?my ju? du?o wy?ej nad wierzcho?kiem Ko?cielca, który st?d prezentuje si? bardzo okazale. St?d wygl?da jakby sk?ada? si? dwóch skalnych szczytów, za którymi widzimy zielon? Dolin? G?sienicow?. Od tego miejsca jeszcze przez 5min idziemy asekuruj?c si? ?a?cuchami w zr?bach skalnych i kamiennymi schodami powoli zdobywamy Zawrat. Tu? przed wej?ciem na prze??cz b?dziemy szli na jej "szczyt" bardzo sypk? ?cie?k?, z której b?d? wystawa?y pojedyncze kamienie, d?ugiej na oko?o 50m, dlatego nale?y tu bardzo uwa?a?. Jeste?my na Prze??czy Zawrat 2159 m.n.p.m., na której cz?sto w lecie zalegaj? p?aty ?niegu. S? one przyczyn? wielu wypadków. Jest tu nawet krzy? upami?tniaj?cy ofiary Zawratu. Nieco poni?ej, na pionowej ?cianie zauwa?ymy figurk? Matki Boskiej upami?tniaj?cej ksi?dza Gadowskiego - twórc? Orlej Perci. Z Zawratu równie? wida? ?wietnie Zadni Staw Polski wokó?, którego nie ?yje ?adna ro?linno??. Zawrat swoim wygl?dem przypomina straszne miejsce ze wzgl?du na swój skalisty charakter i zacienienie.

Teraz nast?puje w?a?ciwa cz??? szlaku. Idziemy na ?winic?. Z Zawratu idziemy ?agodnym zej?ciem w dó?, gdzie przez 5min w?drówki znajdziemy si? 35m poni?ej Prze??czy Zawrat. Przez ca?y odcinek szlaku ?cie?ka prowadzi nas w?skim chodnikiem z pouk?adanych kamieni. Od tego momentu rozpoczyna si? ?atwe "zdobywanie" wysoko?ci. Pocz?tkowo wchodzimy schodami przez 7min, po czym dochodzimy do pierwszego miejsca z ?a?cuchami. Jest tu zaledwie kilkadziesi?t ogniw, a sam szlak wiedzie po ska?ach, którymi przej?cie staje si? ?atwe, bo jest tu wiele punktów zaczepienia. Po przej?ciu tego odcinka, przed nami, widnieje krótszy odcinek bez ubezpiecze?, za którym idziemy ju? z pomoc? d?ugiego systemu ?a?cuchów, w miejscu gdzie na pocz?tku w?drujemy zr?bowymi ska?ami u?atwiaj?cymi wej?cie, a za nimi znajduje si? dosy? ?atwe przej?cie p?yt? skaln?. Za tym odcinkiem stajemy w w?skiej ?cie?ce nad przepa?ci?, gdzie wielu turystów si? wymija. Osobi?cie widzia?em jak pewnemu panu rozpi?? si? plecak i wylecia?a jego zawarto?? do tej przepa?ci.Termos, który lecia? oko?o 6 sekund w dó? i wybuchaj?ca woda mineralna na ska?ach, zrobi?a ogromne wra?enie na ludziach id?cych nad t? przepa?ci?.

Dalej czeka nas zej?cie po ?cie?ce poprowadzonej w szczelinie skalnej, które ma ?redni poziom trudno?ci. Trzeba si? tu trzyma? mocno ?a?cuchów i szuka? miejsca dla nóg. Nale?y tutaj uwa?a?, aby nie blokowa? sobie stóp podczas schodzenia. Za tym zej?ciem czeka nas krótka w?drówka ?cie?k? i stajemy u stóp wielkiego kominka. Jest to najtrudniejsze miejsce na ?winicy. Pocz?tek wygl?da ?atwo, bo idziemy po kilku mocno nachylonych ska?ach, ale za chwil? b?dziemy szli po prawie pionowych p?ytach skalnych ubezpieczonych ?a?cuchami. Jest tu wiele klamer, ale troch? wy?ej, jedna z klamer jest zawieszona za wysoko. Dodatkowo nie ma gdzie postawi? stabilnie stopy. Trzeba si? podci?gn?? i próbowa? wybi? si? od prawej strony ?cian kominka. Dalej, wej?cie odbywa si? w szczelinie w tych samych p?ytach skalnych, co sprawia nam dodatkowego problemu. Cz?sto w tym miejscu tworz? si? zatory.

Po zdobyciu kominka czeka nas chwila wytchnienia id?c po krótkim odcinku skalistej ?cie?ki, na której nic nam nie grozi. Po naszej lewej, widzimy ci?gle wspania?y Zadni Staw Polski. I znowu czeka nas trudniejsze wej?cie. Na pocz?tku idziemy d?u?szym systemem ?a?cuchów w zr?bowych ska?ach, które na przemian zamieniaj? si? w mniejsze p?yty skalne. Tutaj widzimy, ?e mamy kolejny kominek przed sob?. Jest równie trudny co pierwszy, ale troch? ni?szy. Jest to ubezpieczone wej?cie po mocno nachylonych ska?ach, gdzie znowu b?dziemy musieli szuka? miejsca dla stóp. Idzie si? t?dy po ska?ach wystaj?cych na p?ytach, które dodaj? trudno?ci temu odcinkowi. Tutejsze wej?cie jest tylko nieco ?atwiejsze od poprzedniego, bo nie trzeba si? tu odbija? od prawej kraw?dzi ?ciany, a przymocowane klamry skutecznie spe?niaj? swoje zadanie. Po przej?ciu tego kominka wydaje nam si?, ?e to ju? szczyt, ale w rzeczywisto?ci widzimy G?sienicow? Prze??czk? 2260 m.n.p.m., do której prawie podchodzimy.

Teraz skr?camy gwa?townie w lewo by zej?? troch? ni?ej. Czeka nas dosy? trudne zej?cie przy pomocy ?a?cucha, na którym trzeba si? mocno zaprze?, poniewa? zej?cie odbywa si? na w?skiej p?ycie skalnej. Od tego momentu idziemy ju? na sam szczyt. Wej?cie prowadzi po sp?kanych ska?ach, tworz?cych wiele szczelin oraz po wi?kszych g?azach, które nadaj? trudno?ci temu miejscu. Jest to w?skie podej?cie, na którym ca?y czas jeste?my zas?oni?ci ska?ami po prawej stronie. ?cie?ka biegnie uko?nymi zr?bami, dlatego trzymajmy si? mocno ?a?cuchów, bo trudno tutaj utrzyma? równowag?. Widzimy, ?e nasz szlak si? rozga??zia i zbiega gdzie? w dó?. My jednak musimy rozejrze? si? za znakami, które biegn? do góry (te? czerwone) prowadz?ce na sam szczyt (czerwony znak skr?tu w prawo) . Jest to bardzo krótki odcinek biegn?cy wielkimi g?azami z jednym tylko ?a?cuchem. Na szczycie jest zwykle t?oczno i brak tutaj miejsca na odpoczynek. Wida? st?d wspaniale wszystkie graniowe szczyty, nieprzys?oni?te innymi.

Widzimy równie? stawy w Dolinie G?sienicowej i Zadni Staw Polski. Jako, ?e ?winica wystaje ponad wszystkie tutejsze góry, na zachodzie mamy wspania?y widok na Kasprowy Wierch oraz kamienisty szczyt Po?redniej Turni 2128 m.n.p.m. i chyba st?d najokazalej prezentuje si? Krywa? 2495 m.n.p.m., którego ?ciany tworz? cztery regularnie opadaj?ce i wznosz?ce si? "skocznie". Jest to idealne miejsce do podziwiania ca?ej Orlej Perci. Teraz czeka nas zej?cie. Schodzimy tym samym fragmentem, co weszli?my, po czym uwa?amy na rozga??zienie czerwonych szlaków. Jeden biegnie w lewo (ten którym przyszli?my) i drugi w prawo (w stron? Kasprowego Wierchu). Oczywi?cie wybieramy ten prawy i za chwil? schodzimy z pomoc? ?a?cuchów. Zej?cie jest nawet trudne, bo prowadzi g?adkimi p?ytami znajduj?cymi si? mi?dzy w?sko rozstawionymi ska?ami. Zej?cie staje si? k?opotliwe, poniewa? trzeba tutaj ca?y czas uwa?a?, aby si? nie po?lizn??. Trzymaj?c si? ?a?cuchów przed nami stoj? ca?y czas pionowe ska?y, do których przymocowano ?a?cuchy.

Schodzimy nadal po p?ytach, za którymi czeka nas ostry zakr?t w prawo, przez Wrótka 2214 m.n.p.m. (bardzo niski stopie? trudno?ci) i idziemy ca?kowicie p?ask?, mocno nachylon? p?yt? skaln?, na której po?lizg oznacza upadek w uko?n? przepa??. Niektórzy, nierozwa?ni tury?ci próbuj? wbiec pod to miejsce. Po przej?ciu tego odcinka ?a?cuchy si? ko?cz?, i za chwil? schodzimy po g?adkiej, lekko nachylonej w dó?, bardzo rozleg?ej p?ycie skalnej, która zako?czona jest... przepa?ci? nad traw?. Zej?cie powinno odbywa? si? tu na przykucni?tych nogach, a? j? przejdziemy i skr?cimy w lewo. Dalsze zej?cie jest ju? bardzo ?atwe, bo prowadzi po kamiennych schodach, gdzie jeszcze tylko raz wyst?pi ma?a p?yta skalna ubezpieczona ?a?cuchami. Zej?cie do ?winickiej Prze??czy jest szybkie i po doj?ciu do niej, widzimy jak pot??na i ogromna jest ?winica.

W 40min powinni?my doj?? do Kasprowego Wierchu przez kamienist? Po?redni? Turni?, pomara?czow? Skrajn? Turni? i nieco ni?szy Beskid 2012 m.n.p.m., za którym schodzi zielony szlak do Murowa?ca. Miniemy tutaj metalowe, ?ó?te cz??ci ze starej kolejki linowej na Kasprowy Wierch, za którymi mo?na zej?? ?ó?tym szlakiem - równie? do Murowa?ca.

Jako ?e zej?cie prowadzi do Ku?nic to proponuj? wej?? jeszcze na Kasprowy Wierch i dalej wróci? wed?ug poni?szego opisu.

Wej?cie od Ku?nic przez Kasprowy Wierch
Doje?d?amy z Zakopanego do Ku?nic. Z ka?dego przystanku w Zakopanem je?d?? busy w t? stron? za 3z?. Po przyje?dzie na miejsce wybieramy zielony szlak - jest to najkrótsza droga na szczyt, a trwa 3h 30min. Pierwsza godzina w?drówki odbywa si? le?nym szlakiem, który do?? szybko mija, bo krajobraz nie jest tu monotonny. Na pocz?tku mijamy potok Bystra a wy?ej, wraz ze zdobywaniem wysoko?ci, zbocza staj? si? bardziej przejrzyste. Po 1h w?drówki powinni?my by? ju? na wysoko?ci ?rodkowej stacji kolejki linowej "Kasprowy". Tutaj mo?emy odpocz?? po nieco m?cz?cym podej?ciu. Na niewielkim obszarze ustawiono tu ?awki, sk?d wida? pi?knie ca?e pasmo Czerwonych Wierchów i Giewont. Id?c dalej miniemy ogromny s?up kolejki linowej, po czym znajdziemy si? w pi?trze kosodrzewiny. Jest to bardzo widokowa cz??? tego szlaku. Od teraz b?dziemy szli kamiennymi schodami przez 2h, a? na sam szczyt. Tu? po przekroczeniu górnej granicy lasów wy?oni? nam si? cztery skaliste szczyty.

Po paru minutach miniemy jam? w ska?ach, w której mo?emy si? schroni? w razie ewentualnego deszczu. Miejsca wystarczy na dwie osoby. Dalsze podej?cie to ju? zdobywanie wysoko?ci bardzo kr?tymi ?cie?kami. W trakcie przechodzenia kr?tych fragmentów szlaku b?dziemy widzie? ogrodzenie oznaczaj?ce niebezpieczne miejsca wyznaczone za pomoc? zielono-czerwonych ta?m. Po 3h i 30min powinni?my by? ju? na szczycie, na którym wiej? przewa?nie niezno?ne wiatry. S? tu wi?ksze g?azy, za którymi mo?na si? schroni?. Znajduje si? tutaj równie? najwy?ej po?o?ony budynek w Polsce - jest nim Stacja Meteorologiczna na Kasprowym Wierchu. Widok z Kasprowego Wierchu jest jednym z najlepszych w Tatrach Zachodnich. Wida? st?d ogromn? ?winic? 2301 m.n.p.m., Giewont 1894 m.n.p.m., Beskid 2012 m.n.p.m. i ca?e pasmo Czerwonych Wierchów. Wida? st?d równie? trzy kolejki biegn?ce na ten szczyt: pierwsza to kolejka krzese?kowa z Doliny Goryczkowej, druga to tak?e kolejka krzese?kowa, ale prowadz?ca z Doliny G?sienicowej i trzecia, najbardziej znana - kolej linowa "Kasprowy".


i jeszcze tu: http://www.zakopaneforum....227,75.htm#4141
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
jack71 


Wiek: 50
Dołączył: 07 Mar 2010
czyli 4056 dni temu

Posty: 90
Tematy: 0
Otrzymał 1 piw(a)
Skąd: Zakopane
Wysłany: 2010-06-10, 20:52   

Dajcie spokój!To faja górka,mo?e tylko podej?cie troch? strome,ale dla ludzi.By?em 3 razy,w tym raz po ?niegu(chocia? w maju).Sorki,ale ja nie widz? w niej nic trudnego.Na Orlej jest trudniej. ;-)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Dorotea 


Zaproszone osoby: 28
Wiek: 33
Dołączyła: 08 Kwi 2010
czyli 4024 dni temu

Posty: 220
Tematy: 0
Otrzymał 1 piw(a)
Skąd: Wejherowo
Wysłany: 2010-06-13, 11:35   

hehe Ty nie widzisz nic trudnego, ale ja ju? tak. Zale?y od mo?liwo?ci i podej?cia do sprawy:-)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
KUDLATY Wiek: 50
Dołączył: 04 Mar 2010
czyli 4059 dni temu

Posty: 14
Tematy: 0
Otrzymał 1 piw(a)
Skąd: K?ty
Wysłany: 2010-06-21, 19:04   

?atwiej podej?? od ?winickiej Prze??czy ,w zasadzie tylko jedno trudne ale krótkie miejsce.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
c7 


Dołączył: 24 Cze 2010
czyli 3947 dni temu

Posty: 22
Tematy: 0
Skąd: z Polski
Wysłany: 2010-06-25, 12:28   

Na Swinicy bylem pierwszy raz bedac w 2 klasie podstawowki - nie wydawala mi sie trudna. Szlak moze byc meczacy, zdecydowanie odradzam w sezonie - kolejki na szlaku, do tego na szczycie taki tlok ze nie ma miejsca zeby na chwile usiasc i delektowac sie widokami :-(
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobb Wiek: 49
Dołączył: 25 Cze 2010
czyli 3946 dni temu

Posty: 246
Tematy: 0
Otrzymał 4 piw(a)
Skąd: Warszawa / Zakopane
Wysłany: 2010-06-25, 23:53   

W ubieg?ym roku by?em z 11-letnim synem na ?winicy przez Zawrat. M?ody bez najmniejszego problemu da? rad?, tylko na najtrudniejszych odcinkach asekurowa?em go lin?, ale raczej dmuchaj?c niejako na zimne ni? z konieczno?ci.
Szlak raczej nie tyle dla wytrawnych, co raczej odpowiedzialnych góro?azów z wyobra?ni?.
Pisz? o tym, bo mija?em park? - ch?opak w adidaskach, a dziewczyna (o zgrozo) w klapkach - p?aka?a, ?e ju? ostatni raz da?a si? namówi? na "wypad w góry".
A pó?niej si? dziwimy statystykom wypadkowym...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
c7 


Dołączył: 24 Cze 2010
czyli 3947 dni temu

Posty: 22
Tematy: 0
Skąd: z Polski
Wysłany: 2010-06-27, 19:26   

Bobb napisał/a:
Szlak raczej nie tyle dla wytrawnych, co raczej odpowiedzialnych góro?azów z wyobra?ni?.
Pisz? o tym, bo mija?em park? - ch?opak w adidaskach, a dziewczyna (o zgrozo) w klapkach - p?aka?a, ?e ju? ostatni raz da?a si? namówi? na "wypad w góry".
A pó?niej si? dziwimy statystykom wypadkowym...

Statystyki sie poprawia jesli nieubezpieczeni beda placic za ratunek z wlasnej kieszeni.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobb Wiek: 49
Dołączył: 25 Cze 2010
czyli 3946 dni temu

Posty: 246
Tematy: 0
Otrzymał 4 piw(a)
Skąd: Warszawa / Zakopane
Wysłany: 2010-06-28, 10:45   

c7 napisał/a:
Statystyki sie poprawia jesli nieubezpieczeni beda placic za ratunek z wlasnej kieszeni.
To prawda, je?li u nas by?oby tak jak np. na S?owacji to statystyki uleg?yby zdecydowanej poprawie. Bior?c pod uwag? ceny ubezpieczenia (max. kilkadziesi?t z?/2 tyg) powinni wprowadzi? obowi?zkowe ubezpieczenia je?li nie na wszystkie, to przynajmniej na niektóre szlaki, np. Ol? Per?.
A je?li za akcj? ratownicza nie trzeba p?aci?, to mo?na zadzwoni? po ?mig?owiec TOPR-u jak ju? si? zm?czymy i nie chce nam si? schodzi? o w?asnych si?ach, by?o kilka takich przypadków rok czy 2 lata temu, a prawdziwi tury?ci mog? w tym samym czasie czeka? na ratowanie ?ycia... BRRRRRRRRRRRRRRRR....
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Dorotea 


Zaproszone osoby: 28
Wiek: 33
Dołączyła: 08 Kwi 2010
czyli 4024 dni temu

Posty: 220
Tematy: 0
Otrzymał 1 piw(a)
Skąd: Wejherowo
Wysłany: 2010-06-28, 18:50   

to fakt od razu wygl?da?oby to wszystko inaczej
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
jack71 


Wiek: 50
Dołączył: 07 Mar 2010
czyli 4056 dni temu

Posty: 90
Tematy: 0
Otrzymał 1 piw(a)
Skąd: Zakopane
Wysłany: 2010-06-28, 19:49   

Wczoraj by?em na Grantach od ?lebu Kulczy?skiego do prze?.Krzy?ne.?winica to ma?e piwko w porównaniu z tym.No i zgadzam si? z C7.Tylko,to si? tyczy ca?ych gór,a nie tylko szlaku na ?winic?.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobb Wiek: 49
Dołączył: 25 Cze 2010
czyli 3946 dni temu

Posty: 246
Tematy: 0
Otrzymał 4 piw(a)
Skąd: Warszawa / Zakopane
Wysłany: 2010-06-29, 17:57   

jack71 napisał/a:
Wczoraj by?em na Grantach od ?lebu Kulczy?skiego do prze?.Krzy?ne.


Widzia?em fotki, super :-)
A co do szlaku, to rzeczywi?cie ?winica i Zawrat s? o wiele ?atwiejsze, bo nie ma drabin i 20-to metrowej przepa?ci we wn?trzu "kominka", ale je?li kto? nie ma l?ku wysoko?ci to OK ;-)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
magda-lena Dołączyła: 06 Lip 2010
czyli 3935 dni temu

Posty: 52
Tematy: 0
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-07-20, 11:59   

fajna gorka tylko czy da sie na nia wyjsc wie ktos a moze wyszedl ktos? poszept byles na jej szczycie? :) chociaz ja tam w takie ekstremalne sporty to sie nei pisze wole z boku przejsc i poobserwowac
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
fafalus Wiek: 40
Dołączył: 06 Lip 2010
czyli 3935 dni temu

Posty: 50
Tematy: 0
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2010-07-20, 12:28   

da sie przeciez sam by?em kiedys a po za tym masz wypowiedzi wyzej od innych forumowiczow ze tez tam byli ;) aczkolwiek wyjscie nie jest ?atwe:) ale jak nie ma ryzyka nei ma frajdy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
KUDLATY Wiek: 50
Dołączył: 04 Mar 2010
czyli 4059 dni temu

Posty: 14
Tematy: 0
Otrzymał 1 piw(a)
Skąd: K?ty
Wysłany: 2010-08-01, 14:54   

Polecam ?winic? zimom.Wspania?y widok i szlak prawie pusty.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
ola's
martitka 


Dołączyła: 28 Wrz 2010
czyli 3851 dni temu

Posty: 6
Tematy: 0
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2010-10-04, 21:51   

ojj zima w Tatrach nie dla mnie:)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum