Zarejestruj sie! | Hasło ?
     

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: ciekawostki, zakopanem

Ciekawostki o Zakopanem
Autor Wiadomość
Kamila 


Dołączyła: 24 Lut 2010
czyli 4067 dni temu

Posty: 253
Tematy: 9
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2010-04-08, 00:35   Ciekawostki o Zakopanem

Tutaj prosz? zamieszcza? wszelkie ciekawe informacje o Zakopanem, te zarówno powa?ne jak i takie z przymru?eniem oka ;-D
to mo?e ja zaczn?: nie wiem czy wiecie, ale Tatry s? drugie po Sudetach z najwi?ksz? roczn? sum? opadów. A mianowicie opady tam si?gaj? a? oko?o 1500mm.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poop Zaproszone osoby: 1
Dołączył: 25 Lut 2010
czyli 4066 dni temu

Posty: 84
Tematy: 9
Otrzymał 1 piw(a)
Wysłany: 2010-04-11, 15:59   

Guba?ówka jest najwy?ej po?o?on? osad? w Polsce
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
martiana Wiek: 33
Dołączyła: 22 Lut 2010
czyli 4069 dni temu

Posty: 299
Tematy: 8
Otrzymał 7 piw(a)
Skąd: Murzasichle
Wysłany: 2010-04-12, 00:15   

Poprawka lekka ;) Z?b jest uznawany za najwy?ej po?o?on? wie? ;)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poop Zaproszone osoby: 1
Dołączył: 25 Lut 2010
czyli 4066 dni temu

Posty: 84
Tematy: 9
Otrzymał 1 piw(a)
Wysłany: 2010-04-12, 08:06   

Z?b - najwy?ej po?o?ona miejscowo??
Guba?ówka - najwy?ej po?o?ona osada :)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-12, 18:52   

ca?kiem ciekawa wiadomo?? zwi?zana z budynkiem ..znaleziona w necie : http://www.ezakopane.pl/wiadomosci/886.html

Dawny podhala?ski baca mia? swoje atrybuty w?adzy. By? to nó? do sera, który koniecznie musia? by? wykuty w Wielki Pi?tek.

Najsilniejszy halny jaki kiedykolwiek wia? w Tatrach zdarzy? si? w nocy z 6 na 7 maja 1968 roku. Na Kasprowym Wierchu zanotowano wówczas w porywach 86 m/s, czyli oko?o 300 km/godz! Zniszczy? on wtedy ca?e po?acie lasu. Mo?na do dzisiaj zobaczy? ?lady jego dzia?ania w dolnym reglu (Wantule). Górale mieli jednak troch? satysfakcji. Dachy kryte gontem w stylu tradycyjnym opar?y si? wichurze.

Wed?ug legendy na Starorobocia?skim Wierchu ukryte s? skarby zbójników. Pami?tajcie, ?e gdzie? pod szczytem "ka s?onko nopiyrwyj za?wieci na ?w. Micha?a", zakopane s? zbójnickie dukaty. Saba?a o nich wiedzia?, ale ich nie móg? wzi??, bo by? "przysi?gany".

Skarby s? jeszcze w innym miejscu. Tam gdzie w Dolinie Ko?cieliskiej stoi górnicza kapliczka. Jest ona owiana star? legend?. Tam gdzie pada cie? od czubka krzy?a w noc ?w. Jana ukryte s? skarby. Jeszcze w latach 60-tych przechodz?c tamt?dy na prze?omie czerwca i lipca, mo?na by?o zobaczy? ?wie?e ?lady poszukiwa?.

Ulubionym symbolem Mieczys?awa Kar?owicza by?a swastyka. http://pl.wikipedia.org/wiki/Swastyka Symbol ten "spopularyzowany" przez niemieckich faszystów podczas II Wojny ?wiatowej znany jest bardzo dobrze kulturze ludowej Karpat. Zwany jest tam "krzy?ykiem niespodzianym" i jest magicznym symbolem ognia i dobrej wró?by. Kar?owicz zgin?? w 1909 roku przysypany lawin?, która zesz?a z Ma?ego Ko?cielca. Gdy b?dziecie szli do Czarnego Stawu G?sienicowego spod Murowa?ca zobaczycie w pewnym momencie w dole, na lewo od szlaku symboliczny pomnik (kamie?) upami?tniaj?cy t? tragedi?. Przyjrzyjcie mu si? dobrze. Na samym dole widnieje ten w?a?nie symbol.

Pewnego razu Cha?ubi?ski chc?c zrobi? przyjemno?? Helenie Modrzejewskiej, która odwiedzi?a Zakopane, przygotowa? atrakcj?. Na jad?c? z Jaszczurówki do Zakopanego furk? napadli zamówieni zbójnicy. Harnasiem by? sam Saba?a. Nieco przesadnie pobi? furmana, ale w sumie bawiono si? wspaniale.
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-13, 17:15   

Stare budownictwo - chaty góralskie, domy i wille - zachowa?y si? przy ul. Ko?cieliskiej, Skibówki i w tzw. Starym Zakopanem. Wiele willi i domów zosta?o zaprojektowanych przez Stanis?awa Witkiewicza w tzw. stylu zakopia?skim: najstarsza "Koliba" (z l. 1891-1893), "Pod Jedlami" (z 1897 r.), "Rialto" (z l. 1897-1898), "Oksza" (z l. 1894-1895), "Konstantynówka" (z 1900 r.), "Gra?yna" i in.

Willa Koliba - pierwszy budynek w stylu zakopia?skim w Zakopanem zaprojektowany przez Stanis?awa Witkiewicza. Nazwa koliba to w gwarze góralskiej sza?as pasterski. Rok budowy 1892 - 1893, inwestor Zygmunt Gnatowski, budorze (inaczej budarze): Maciej G?sienica, Staszek Bobak, Klimek Bachleda, Jasiek Stacho?. W 1901 do zachodniego skrzyd?a dobudowano pi?trowy fragment.

Willa powsta?a dla ziemianina z Podola - Zygmunta Gnatowskiego, który pierwotnie chcia? wznie?? prost? góralsk? cha?up? i umie?ci? w niej swoje zbiory etnograficzne. W 1891 roku powsta?y szkice Koliby, a zosta? on zbudowany przez miejscowych górali, pod nadzorem Witkiewicza w latach 1892–1893 przy ul. Ko?cieliskiej. W efekcie powsta? jednak wi?kszy obiekt: we wschodnim skrzydle Izba góralska z przeznaczeniem na zbiory etnograficzne, a w pi?trowym zachodnim skrzydle oddzielonym od izby sieni? s? m.in. salon, sypialnia, a na pi?trze druga sypialnia i pokój s?u??cego.

Od 4 grudnia 1993 w willi Koliba mie?ci si? Muzeum Stylu Zakopia?skiego im. Stanis?awa Witkiewicza (cz??? Muzeum Tatrza?skiego).
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-13, 17:16   

Willa Pod Jedlami - Budynek w stylu zakopia?skim w Zakopanem wed?ug projektu Stanis?awa Witkiewicza. Nazwa Pod Jedlami pochodzi od jode? znajduj?cych si? w pobli?u domu.

Willa zbudowana zosta?a dla rodziny Pawlikowskich i nadal pozostaje w r?kach tej?e rodziny. Powsta?a w 1897 roku na wzgórzu Koziniec niedaleko dzielnicy Bystre.

Zwiedzanie mo?liwe jest tylko od zewn?trz.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-13, 17:19   

Wyj?tkowej urody willa przy ul. Cha?ubi?skiego wybudowana zosta?a w 1897 r. Projektowa? j? sam Stanis?aw Witkiewicz. By?o tam pierwsze zakopia?skie sanatorium przeciwgru?licze. Po wojnie, gdy dom przeszed? na w?asno?? skarbu pa?stwa, a potem gminy Zakopane, mie?ci?y si? w nim ró?ne instytucje, m.in. internat dla m?odzie?y, instytucje miejskie.

Od wielu lat willa popada?a w ruin?. W ostatnich latach bardziej straszy?a, ni? dodawa?a splendoru miastu. W ubieg?ym roku jednak znalaz?y si? ?rodki na remont. Gmina Zakopane wyda?a na ten cel 700 tys. z?otych.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-13, 17:23   

Drewnian? will? zaprojektowa? Stanis?aw Witkiewicz w po?owie lat 90. XIX wieku (tak jak inne s?awne wille zakopia?skie Kolib? czy Pod Jedlami) w stylu zakopia?skim, lansowanym pó?niej jako styl narodowy.

Oksza, nazwana tak od herbu K?szyckich, drugich w?a?cicieli domu, by?a po wojnie domem wczasowym po??czonym z s?siednim Jurkiem. Przez kilka lat wypoczywali w niej pracownicy urz?du marsza?kowskiego, potem organizowano tam turnusy zielonych szkó?, a? w ko?cu zabytek zamieni? si? w ruder?.
W?adze województwa przekaza?y Muzeum Tatrza?skiemu Oksz? w u?ytkowanie, a marsza?ek da? dodatkowo 100 tys. z? na opracowanie projektu konserwatorskiego. Pomys? jest taki, ?eby zabytkowi przywróci? pierwotny, zaprojektowany przez Witkiewicza wygl?d. Zdj?? blaszany dach, a przede wszystkim rozebra? szkaradn? przybudówk? z ty?u domu, dostawion? w czasach PRL-u. - Zachowa?o si? sporo autentycznych detali, s? nawet oryginalne odrzwia w ganku. Mamy dawne zdj?cia, nie b?dzie wi?c problemu z konserwacj?. Tam mo?na zrobi? sta?? galeri? i pokaza? prace Stanis?awa Witkiewicza i jego syna Witkacego, Ga?ka, Sichulskiego, Malczewskich - Jacka i Rafa?a, Brzozowskiego, Niesio?owskiego, Zofii i Tadeusza Stryje?skich - snuje plany Janusz Sepio?.

Ale to nie koniec wizji marsza?ka i dyrektor muzeum. Na du?ej parceli obok Okszy by?oby miejsce na spor? nowoczesn? galeri? np. wystaw zmiennych. Mog?oby to by? co? absolutnie futurystycznego, wybranego na drodze konkursu. Zakopanemu, które z przedwojennej kolonii artystycznej zamieni?o si? w skansen budowlanej tandety, przyda?by si? cho? jeden dobry przyk?ad wspó?czesnej architektury. Dyrektor Jab?o?ska chcia?aby te? spe?ni? ?yczenie W?adys?awa Hasiora i obok jego domu-muzeum, tam gdzie s? teraz magazyny "Tatr", zrobi? galeri? sztuki czasów PRL-u z ogrodem rze?by plenerowej. W Zakopanem od lat 50. organizowano tzw. Salony Marcowe, których celem by?o przywrócenie miastu roli ogólnopolskiego salonu awangardy.

Na remont Okszy i zrobienie tam galerii potrzeba ok. 7-8 mln z?. Projekt wpisany jest do wieloletniego programu inwestycyjnego Ma?opolski. Je?li wszystko si? uda, to mo?e pod koniec 2008 roku b?dziemy tam ogl?da? awangardowe fotografie Witkacego czy jego portrety z "Firmy portretowej". Zw?aszcza ?e marsza?ek niedawno kupi? kolekcj? prac Witkacego i w?a?nie przymierza si? do nast?pnego zakupu - obrazów tego artysty oraz Rafa?a Malczewskiego.

dawno :

dzi?
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-13, 17:25   

Willa "Konstantynówka" zosta?a wybudowana w 1900 r. w stylu zakopia?skim wg projektu Stanis?awa Witkiewicza. Przed I wojn? ?wiatow? w?a?cicielk? by?a Aniela Zagórska, kuzynka Józefa Conrada-Korzeniowskiego, który tutaj w?a?nie mieszka? w 1914 r. (informuje o tym tablica pami?tkowa). Go??mi bywali tu tak?e m.in. Józef Pi?sudski, Stanis?aw Ignacy Witkiewicz, Stefan ?eromski, Tymon Niesio?owski, który mia? tu swoj? pracowni? malarsk?. Obecnie mie?ci si? tu dyrekcja przedsi?biorstwa "Polskie Tatry".
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-14, 08:33   

W przesz?o?ci Dolina Ko?cieliska by?a zwi?zana z przemys?em hutniczym. Srebro, mied? i antymon wydobywano tu ju? od ko?ca XV w. Od ko?ca XVIII w wydobywano g?ównie rudy ?elaza. W Starych Ko?cieliskach przetapiano t? rud?, by?a ku?nia, chaty robotników, karczma, le?niczówka i ko?ció?ek dla robotników. W?a?nie od ko?ció?ka pochodzi nazwa doliny. Natomiast karczma sta?a na polanie przy mostku prowadz?cym do Lodowych ?róde? i Bramy Kraszewskiego, dzier?awi? j? od hrabiego W?adys?awa Zamoyskiego Jan S?owi?ski. Przez Dolin? Ko?cielisk?, a dalej przez Tomanow? Prze??cz prowadzi?a trasa na S?owacj?, któr? podró?owali kupcy z jucznymi ko?mi i przemytnicy. Na trasie napadali nieraz na nich zbójnicy, o czym ?wiadcz? historyczne przekazy, a tak?e nazwy ska? za którymi czyhali zbójnicy: Zbójnickie Okna, Zbójnicka Turnia, Zbójnicki Stó?. Pod koniec XVIII wieku pojawili si? w niej pierwsi tury?ci, od 1815 r dolina sta?a si? ju? dla turystów bardzo popularna – w?drowano ni? a? na szczyt Bystrej, by podziwia? wschód s?o?ca. Natchnienie do swoich utworów czerpali tu tacy znani twórcy, jak: Deotyma, Wojciech Gerson, Seweryn Goszczy?ski, Walery Eljasz-Radzikowski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stefan ?eromski i inni. W le?niczówce utworzono pierwsze schronisko. Jan Gwalbert Pawlikowski zacz?? bada? i opisywa? jej jaskinie. W czasie II wojny ?wiatowej w dolinie ukrywa? si? oddzia? partyzancki im. Szczorsa, a dolin? kurierzy tatrza?scy przeprawiali si? za granic?.

Dolina Ko?cieliska by?a te? ulubionym miejscem dla poszukiwaczy skarbów, o czym ?wiadcz? liczne, pozostawione przez nich znaki na ska?ach.

Nazwa doliny pochodzi prawdopodobnie od ko?ció?ka, który jako jedyny w okolicy sta? w Starych Ko?cieliskach. W przesz?o?ci niektórzy mi?o?nicy mocnych wra?e? próbowali wywodzi? pochodzenie nazwy tego miejsca od ko?ci Tatarów, rozgromionych jakoby w XIII wieku. Nie wydaje si? to prawdopodobne, cho? dolina kryje wiele mrocznych wydarze?. Tutaj pope?niono na przyk?ad pierwsze oficjalnie stwierdzone (w 1858 r. Kronika Parafii Zakopia?skiej) morderstwo. Ofiar? by?a ówczesna barmanka ze Starych Ko?cielisk, Marianna C., lat 50. By? mo?e poda?a komu? nie?wie?? straw? lub "ochrzczone" wino - sprawców nie wykryto.

Wielu uwa?a j? przy tym za najpi?kniejsz?, co znajduje potwierdzenie w potokach zachwytów, wype?niaj?cych karty niemal ka?dej ksi??ki po?wi?conej Tatrom.
Opini? - co gorsza - podtrzymuj? rzesze turystów, którzy t?umnie przybywaj? tutaj od ponad 150 lat. Pogoda w niewielkim stopniu wp?ywa na zmniejszenie t?umów odwiedzaj?cych, a przecie? gdy niebo zachmurzone, dolina "jak pi?kna kobieta zaniedbana, rozczochrana, nieumyta, zagniewana i zap?akana wdzi?ków swoich nie zatraci, ale te? i przedstawi w wyj?tkowo ujemnej dla siebie postaci." (W. Eljasz).

  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-14, 08:38   

Historia


Dzieje Zakopanego obejmuj? przesz?o cztery stulecia - spo?ród których dla legendy tatrza?skiej, a nie mniej dla kultury polskiej najwa?niejsze jest ostatnie pó?tora wieku. Z mnogo?ci faktów, wytyczaj?cych histori? miasta pod Giewontem, wybieram wed?ug mnie najwa?niejsze, zestawiaj?c je w skrótowe kalendarium.


Od powstania osady do rozbiorów Polski


1578 Rzekome wydanie przywileju osadniczego króla Stefana Batorego dla górali. Dokument prawdopodobnie nigdy nie istnia?.
1605 Wzmianka o Zakopanem w Kronice Parafii Czarnodunajeckiej.
1616, 7 wrze?nia. Dokument potwierdzaj?cy w?asno?? polany Zakopane dla rodziny Paw?a Rubzdela, syna Jana. Mo?liwe, ?e Jan Rubzdel z Maruszyny to pierwszy zakopia?ski G?sienica.
1624 W spisie, dokonanym przez Miko?aja Komorowskiego podczas obejmowania starostwa w Nowym Targu, pojawia si? nazwa "Nowa Osada", ??cz?ca poszczególne polany G?sieniców, Toporów, Bachledów i Jarz?bków. Oficjalna nazwa nie utrzyma?a si?, wyparta przez ludowe "Zakopane" (osada za Kopanem, czyli wykarczowan? polan?).
1630, 20 kwietnia. Król Zygmunt III Waza nadaje polan? ?ywcza?skie J?drzejowi Jarz?bkowi z Ba?skiej. Dokument znany jedynie z pó?niejszych odpisów, nie wiadomo czy prawdziwy. W owym czasie w Zakopanem ma by? 49 polan, zamieszkanych przez 656 osób.
1670, 11 grudnia. Potwierdzenie przywileju Batorego w dokumencie króla Micha?a Wi?niowieckiego, o w?tpliwej autentyczno?ci.
Przed 1694 Bracia J?drzej i Pawe? G?sienicowie buduj? m?yn "na Zakopanem, mi?dzy wodami Bia?? a Ciche, na wyrobisku z pa?skiego lasu".
XVIII w. W Zakopanem wprowadzona zostaje uprawa ziemniaków.
Przed 1756 Powstaje huta ?elaza w Ku?nicach, rzekomo na polecenie starosty nowotarskiego Franciszka Rychtera. Budowniczym ma by? niejaki Sadogórski.
1765 Lustracja królewszczyzn na Podhalu. Dokument wzmiankuje o Zakopanem i Olczy. W Zakopanem wówczas jest 37 gospodarstw i par? m?ynów.
1770, wrzesie?. Pod pozorem ustanowienia kordonu sanitarnego Austria, rok wcze?niej zaj?wszy Spisz, zagarnia starostwa nowotarskie, czorszty?skie i ziemi? s?deck? - z Tatrami i Zakopanem.


Okres zaborów

1773, 16 sierpnia. Starostwo nowotarskie wraz z Zakopanem zostaje w??czone do austriackich dóbr kameralnych.
1793-94 Bunt górali zakopia?skich przeciw wyzyskowi zarz?dców huty ku?nickiej, spalenie Ku?nic. Wprowadzenia na Podhalu stanu wojennego.
1800 Powstaje pierwsza kaplica w centrum osady, tzw. nawsiu, wybudowana sumptem Paw?a G?sienicy.
1806-10 Jan Wac?aw Homolacs zostaje w?a?cicielem huty w Ku?nicach.
1818 Wed?ug spisu ludno?ci Zakopane wraz z Polanami (Ko?cieliskiem) liczy 340 domów, 445 rodzin: 871 m??czyzn i 934 kobiety.
1824, 24 maja. Emanuel Homolacs za 65 030 z? re?skich (ok. 7,8 mld z? z 1994 r.) kupuje dobra zakopia?skie (cz??? Kamery Nowotarskiej, obejmuj?c? grunty w Tatrach i w wioskach Waksmund, Bia?ka, Gro?, Le?nica, Bukowina, Brzegi, Zakopane, Zubsuche, Bystre, Mi?dzyczerwienne, Maruszyna, Ostrowsko, D?bno, Gronków).
1845 Dekret cesarski o utworzeniu parafii w Zakopanem, pocz?tek budowy ko?cio?a w "nawsiu".
1848, 6 stycznia. Ksi?dz Józef Stolarczyk obejmuje urz?d pierwszego proboszcza w Zakopanem.
Proboszcz zak?ada szko?? parafialn?.
Ok. 1850 Powstaje cmentarz "Na P?ksowym Brzyzku".
1854 W Ku?nicach i w Tatrach bawi arcyksi??? Karol Ludwik.
1856 Pierwszy znany z nazwiska letnik, profesor UJ Jan Kanty Steczkowski zamieszkuje nie w Ku?nicach, ale we wsi, ko?o nowo wybudowanego ko?cio?a.
1860 Ukazuje si? pierwszy polski przewodnik po Tatrach, pióra ks. Eugeniusza Janoty.
1862 Otwarcie k?pieliska w dobrach Uzna?skich w Jaszczurówce.
1867 Utworzenie autonomicznej gminy zakopia?skiej.
20 lutego. Pierwsze wybory rady gminnej.
27 lutego. Wójtem zostaje Jan G?sienica-Staszeczek.
1869, 31 grudnia. W?a?cicielem dóbr zakopia?skich zostaje Ludwig Eichborn.
1870 Ukazuje si? pierwsze wydanie Ilustrowanego przewodnika do Tatr, Pienin i Szczawnic Walerego Eljasza-Radzikowskiego. Powstaje poczta w Ku?nicach i pierwszy sklep Samuela Riegelhaupta przy ul. Ko?cieliskiej.
1873, lato-jesie?. Pierwszy d?u?szy pobyt dra Tytusa Cha?ubi?skiego w Zakopanem.
3 sierpnia. Na przyj?ciu w zakopia?skim Zwierzy?cu u Ludwiga Eichborna zapada postanowienie o za?o?eniu Towarzystwa Tatrza?skiego.
1 wrze?nia - 10 pa?dziernika. Epidemia cholery.
1874 Towarzystwo Tatrza?skie urz?dza w domu Krzeptowskiego ko?o plebanii pierwsze kasyno - klub turystyczny z czytelni? gazet, bibliotek?, wypo?yczalnia sprz?tu sportowego. Tam te? odbywaj? si? pierwsze imprezy kulturalne i powstaje druga - po Ku?nicach - poczta.
1875 Doktor Ludwik Ganczarski zak?ada w Ku?nicach pierwszy zak?ad wodoleczniczy.
10 lipca. Po?wi?cenie szko?y snycerskiej, za?o?onej przez Towarzystwo Tatrza?skie w wynaj?tej izbie przy ul. Ko?cieliskiej.
1876 Ukazuje si? pierwszy tom "Pami?tnika Towarzystwa Tatrza?skiego". Walery Eljasz-Radzikowski, jako pierwszy przybysz rozpoczyna budow? w?asnego domu przy Krupówkach.
1877, 12 sierpnia. Po?wi?cenie placu pod budow? murowanego ko?cio?a przy Krupówkach. W pa?dzierniku - rozpocz?cie budowy.
1878 Upa?stwowienie Szko?y Przemys?u Drzewnego.
1879 Zamkni?cie hut w Ku?nicach.
1880 W?a?cicielem dóbr zakopia?skich zostaje Magnus Peltz, zi?? Ludwiga Eichborna.
1881 Przekszta?cenie szko?y parafialnej w ludow?: 1-klasowa, 2-oddzia?owa, 200 dzieci. Mie?ci?a si? przy ul. Ko?cieliskiej.
Za?o?enie w Ku?nicach pierwszej papierni.
1882 Doktor Wenanty Piasecki otwiera zak?ad wodoleczniczy na Klemensówce.
22 lipca. Uruchomienie linii telegraficznej do Zakopanego, na mocy kontraktu mi?dzy rz?dem Galicji a Towarzystwem Tatrza?skim.
30 lipca. Uroczyste otwarcie Dworu Tatrza?skiego przy Krupówkach.
1883, 1 maja. Otwarcie Szko?y Koronkarskiej, utworzonej dzi?ki staraniom Heleny Modrzejewskiej i Tytusa Cha?ubi?skiego.
1884 Walerian P?onka zak?ada przy Krupówkach "Cukierni? Zakopia?sk?" - pierwszy popularny lokal Zakopanego.
23 grudnia. Otwarcie linii kolejowej z Krakowa do Chabówki.
1885, 3 listopada. Lwowskie Namiestnictwo Galicji zatwierdza statut klimatyczno-leczniczej stacji w Zakopanem.
1886 Szko?a Przemys?u Drzewnego wykonuje wg projektów Magdaleny Butowtt-Andrzejkowiczówny pierwsze meble w stylu zakopia?skim, dla hr. Ró?y Raczy?skiej.
Powstaje "Hotel pod Gewontem" Romualda Kuliga - pierwszy hotel w Zakopanem.
5 stycznia. Rozpoczyna funkcjonowanie nowa w?adza Zakopanego - zarz?d uzdrowiska, nazywany Wydzia?em Gospodarczym Stacji Klimatycznej. Doktor Andrzej Chramiec zostaje pierwszym lekarzem klimatycznym. Siedzib? w?adz uzdrowiska staje si? dom Józefa Sieczki przy ul. Ko?cieliskiej, naprzeciw plebanii. Rok pó?niej "Klimatyka" przenosi si? do domu Jana Krzeptowskiego przy Krupówkach.
1887 Doktor Andrzej Chramiec otwiera najwi?kszy zakopia?ski zak?ad wodoleczniczy.
1888 Adolf Scholtze z Warszawy wraz z przyjació?mi zak?ada Muzeum Tatrza?skie im. dra Tytusa Cha?ubi?skiego.
1889, 9 maja. Dobra zakopia?skie kupuje na licytacji hr. W?adys?aw Zamoyski.
15 maja. Zebranie za?o?ycielskie zakopia?skiej Stra?y Ogniowej.
4 listopada. Umiera w Zakopanem dr Tytus Cha?ubi?ski, zostaje pochowany na P?ksowym Brzyzku.
W "Tygodniku Ilustrowanym" rozpoczyna si? odcinkowy druk Na prze??czy Stanis?awa Witkiewicza.
1890 Do Ku?nic przenosi si? Szko?a Pracy Domowej Kobiet genera?owej Zamoyskiej.
W Zakopanem osiada Stanis?aw Witkiewicz.
1891, 27 stycznia. Chrzciny Stanis?awa Ignacego Witkiewicza. Ojcem chrzestnym jest Jan Krzeptowski-Saba?a, matk? - Helena Modrzejewska.
Stanis?aw Witkiewicz tworzy pierwsze szkice projektowe "Koliby" - pierwszej willi w stylu zakopia?skim.
W "Kurierze Warszawskim" ukazuje si? artyku? Witkiewicza Styl zakopia?ski, w formie ksi??kowej wychodzi Na prze??czy.
26 lipca. Ukazuje si? pierwszy numer pierwszego czasopisma zakopia?skiego pod tytu?em "Zakopane".
1892 Rozpoczyna si? budowa "Koliby".
1893, 6 lipca. Umiera ksi?dz Józef Stolarczyk.
1894 Drugim proboszczem Zakopanego zostaje ks. Kazimierz Kaszelewski.
Pierwsza wycieczka narciarska w Tatry, odbyta przez Stanis?awa Barabasza i Jana Fischera do Czarnego Stawu G?sienicowego.
8 grudnia. Umiera Jan Krzeptowski-Saba?a.
1898 Dr Marian Hawranek zak?ada pierwsze w Galicji sanatorium przeciwgru?licze.
1899, 21 stycznia. Wielki po?ar niszczy centrum Krupówek.
20 czerwca. Po?wi?cenie prowizorycznego szpitala w domu dra Tomasza Janiszewskiego na G?adkiem. Jeszcze w tym samym roku powstaje szpital przy dzisiejszej ulicy Stromej.
3 sierpnia. Ukazuje si? pierwszy numer "Przegl?du Zakopia?skiego" pod red. Walerego Eljasza-Radzikowskiego. Potem pismo prowadzi? b?dzie Dionizy Bek.
16 wrze?nia. Po?wi?cenie murowanego ko?cio?a przy Krupówkach.
25 pa?dziernika. Otwarcie prywatnej linii kolejowej Chabówka-Zakopane. Liczba go?ci w Zakopanem przekracza 5 tys. osób rocznie.
1900, 21 stycznia. Po?ar niszczy Dwór Tatrza?ski przy Krupówkach.
14 czerwca. Powstaje Towarzystwo "Pomoc Bratnia Ucz?cej si? M?odzie?y Polskiej", z prezesem Dymitrem Kirkorem. Przy Krupówkach powstaj? pierwsze domy murowane, m.in. hotel "Morskie Oko".
1901, 1 stycznia. Spis ludno?ci wykazuje w Zakopanem 4452 mieszka?ców, na Olczy - 831.
11 maja. Pierwszymi honorowymi obywatelami Zakopanego zostaj? Stanis?aw Witkiewicz i W?adys?aw Zamoyski.
Umieszczenie ?elaznego krzy?a na Giewoncie.
1902, 1 stycznia. Pierwsza w Zakopanem zbiorowa wystawa sztuki, urz?dzona staraniem Towarzystwa "Czytelni Zakopia?skiej".
7 czerwca. Wójtem Zakopanego zostaje dr Andrzej Chramiec.
7 lipca. Stanis?aw Witkiewicz rozpoczyna publikowanie w "Przegl?dzie Zakopia?skim" cyklu Bagno, ukazuj?cego stosunki w Zakopanem.
23 listopada. Otwarcie sanatorium dra Kazimierza D?uskiego w Ko?cielisku.
1903 Ukazuje si? pierwsza seria Na skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera.
15 sierpnia. Ods?oni?cie pomnika Tytusa Cha?ubi?skiego.
Liczba go?ci w Zakopanem przekracza 10 tys. rocznie.
1904, 4 marca. Zawi?zanie Towarzystwa "Zwi?zek Górali pod wezwaniem B?ogos?awionego Andrzeja Boboli".
Osiada w Zakopanem Mariusz Zaruski.
wrzesie? - oddanie do u?ytku ulicy Marsza?kowskiej (obecnie Ko?ciuszki)
1905, 1 czerwca. Otwarcie nowego gmachu poczty przy Krupówkach.
1907, 5 grudnia. Powstaje Zakopia?ski Oddzia? Narciarzy, przekszta?cony potem w Sekcj? Narciarsk? Towarzystwa Tatrza?skiego.
25 grudnia. Rozpocz?cie pierwszego cywilnego kursu jazdy na nartach.
1908 Otwarcie nowego cmentarza przy ul. Nowotarskiej.
4 stycznia. Ukazuje si? pierwszy numer czasopisma "Zakopane", redagowanego przez dra Józefa ?ychonia.
21-22 pa?dziernika. Odbiór techniczny pierwszego wodoci?gu zakopia?skiego.
1909, 25 marca. Utworzenie Towarzystwa "Sztuka Podhala?ska" z Janem Gwalbertem Pawlikowskim jako prezesem.
20 grudnia. Otwarcie pierwszej wystawy plastycznej tego Towarzystwa w willi "Jutrzenka".
11 grudnia. Utworzenie Tatrza?skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z Kazimierzem D?uskim jako prezesem i Mariuszem Zaruskim jako naczelnikiem.
1910 Grudniowy spis ludno?ci wykazuje w Zakopanem (z Olcz?) 7928 osób, mieszkaj?cych w 1347 domach.
1911, 19-20 sierpnia. W sali "Soko?a" obraduje pierwszy Zjazd Podhalan.
20 sierpnia. Ods?oni?cie Pomnika Grunwaldzkiego.
1912, stycze?. Powstaje Towarzystwo Prywatnego Gimnazjum Realnego. Po po?arze Zak?ad dra Chramca zostaje odbudowany jako gmach murowany.
sierpie?. Wystawa Towarzystwa "Sztuki Podhala?skiej" w nowo otwartej sali wystawowej na pi?trze "Bazaru Polskiego" przy Krupówkach (dzi? - sala BWA).
16 wrze?nia. Pocz?tek nauki w Prywatnym Gimnazjum Realnym.
Jan Trybu?a uruchamia pierwsz? zakopia?sk? drukarni? "Polonia" przy ul. Nowotarskiej.
1913, 16 marca. Inauguracja skautingu w Szkole Przemys?u Drzewnego i Gimnazjum. W Zakopanem osiada twórca polskiego harcerstwa - Andrzej Ma?kowski z ?on? Olg?.
3 sierpnia. Po?wi?cenie kamienia w?gielnego pod budow? murowanego gmachu Muzeum Tatrza?skiego.
1914, 1 sierpnia. Wybuch I wojny ?wiatowej. Z Zakopanego do I Brygady Legionów wyruszaj? m.in. W?adys?aw Orkan, Wac?aw Sieroszewski, Mariusz Zaruski, Jerzy ?u?awski. Na ca?y okres wojny osiada w Zakopanem Stefan ?eromski.
grudzie?. ?eromski i Kasprowicz zak?adaj? mi?dzypartyjn? organizacj? niepodleg?o?ciow? z siedzib? w restauracji Karpowicza. Przetrwa?a do 1916 roku.
1917 Ksi???co-Biskupi Komitet otwiera w willi "Nosal" na Bystrem zak?ad leczniczy dla dzieci chorych na gru?lic? ("Kabeka").
sierpie?. Towarzystwo Prywatnego Gimnazjum kupuje will? "Liliana" i przenosi tam siedzib? szko?y.
1918, 13 pa?dziernika. Powstaje w Zakopanem Organizacja Narodowa z ?eromskim jako przewodnicz?cym.
30 pa?dziernika. Przej?cie w?adzy w Zakopanem przez polskich ?o?nierzy.
1 listopada. Utworzenie polskiej Rady Narodowej z ?eromskim jako prezydentem tzw. Rzeczypospolitej Zakopia?skiej.

Lata mi?dzywojenne


1919, 24 grudnia. Uruchomienie o?wietlenia elektrycznego w centrum Zakopanego.
1922, 15 stycznia. Upa?stwowienie gimnazjum zakopia?skiego.
23 lipca. Otwarcie Muzeum Tatrza?skiego w nowym, murowanym gmachu. Kierownictwo placówki obejmuje Juliusz Zborowski.
Zostaje za?o?ona Fabryka Nart Braci Schiele.
Zostaje rozstrzygni?ty konkurs na plan regulacyjny Zakopanego, który wygrywa Karol Stryje?ski.
1923 Karol Stryje?ski zostaje dyrektorem Szko?y Przemys?u Drzewnego.
1925, 21 marca. Pierwsza premiera (Wariat i zakonnica i Nowe Wyzwolenie Witkacego) Teatru Formistycznego w "Morskim Oku".
22 marca. Otwarcie Wielkiej Skoczni na Krokwi.
1926, 6 maja. Rozwi?zanie Komisji Uzdrowiskowej.
wrzesie?. Rozwi?zanie Rady Gminnej - zawieszenie w?adz samorz?dowych Zakopanego i ustanowienie komisariatu rz?dowego.
1927, 5 stycznia. Po?wi?cenie miejskiej elektrowni na Kamie?cu.
1929, stycze?. Wybory do rady gminnej po okresie zawieszenia demokracji. Burmistrzem zostaje Leopold Winnicki.
4-11 lutego. Narciarskie Mistrzostwa ?wiata FIS w Zakopanem.
11 sierpnia. Uruchomienie nowego dworca autobusowego przy ul. Ko?ciuszki.
14 sierpnia. Otwarcie nowej sali "Soko?a".
21 listopada. Likwidacja dualizmu w?adzy zakopia?skiej przez w??czenie Komisji Klimatycznej do rady gminnej. Powstaje wydzia? uzdrowiskowy Zarz?du Miejskiego.
29 grudnia. Otwarcie dwóch stadionów na Równi Krupowej.
Liczba ludno?ci sta?ej w Zakopanem przekracza 15 000.
1933, 18 pa?dziernika. Zakopane otrzymuje prawa miejskie.
1934, 16 lipca. Oberwanie chmury w Tatrach, wielka powód? w Zakopanem i na Podhalu.
1935, 5 stycznia. W drodze konkursu burmistrzem zostaje Eugeniusz Zaczy?ski.
15 sierpnia. Pocz?tek budowy kolei linowej na Kasprowy Wierch.
Rozpocz?cie budowy kanalizacji. Uko?czono j? (jedynie dla cz??ci Zakopanego) w 1938 r.
1936, 29 lutego. Uruchomienie kolei na Kasprowy Wierch.
1938 Rozpocz?cie budowy biologicznej oczyszczalni ?cieków na Bachledach.
1939, 11-19 lutego. Narciarskie mistrzostwa ?wiata FIS w Zakopanem.
26 czerwca. Zarz?dzenie ministerstwa rolnictwa, tworz?ce na obszarze pa?stwowych lasów w Tatrach Park Przyrody. Liczba ludno?ci sta?ej Zakopanego przekracza 20 000.


Lata okupacji


1939, 1 wrze?nia. Wojska niemieckie i s?owackie zajmuj? Zakopane.
7 listopada. Delegacja górali z Wac?awem Krzeptowskim na czele sk?ada ho?d gubernatorowi Frankowi na Wawelu. Powtórnie wizyt? tak? z?o?yli przywódcy góralscy 20 kwietnia 1940 r.
9 listopada. Pierwsza publiczna egzekucja Polaków, na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej. Zgin?? wtedy m.in. sportowiec W?adys?aw Berych.
Koniec listopada. W Zakopanem obraduje komisja delimitacyjna, ustalaj?ca przebieg granicy mi?dzy Zwi?zkiem Radzieckim a Generalnym Gubernatorstwem.
Pierwszym niemieckim komisarzem miasta zostaje Hans Malsfey.
Powstaje Obywatelski Komitet Pomocy Biednym, z Antonim Krzy?akiem na czele.
1940 Powstaje zakopia?ski obwód ZWZ.
Stycze?. Wizytuje Zakopane Heinrich Himmler.
Stycze?-marzec. Likwidacja ?ydowskiej w?asno?ci w Zakopanem.
Marzec. Przekszta?cenie Szko?y Przemys?u Drzewnego w "Berufsfachschule für Goralische Volkskunst".
Jesie?. Utworzenie wi?zienia w siedzibie gestapo w willi "Palace". Powstanie Rady ?ydowskiej z drem Adolfem Statterem na czele. Utworzenie obozu - getta dla ?ydów na Parda?ówce (istnia? do 1942 r.).
Pocz?tek "Ordnungsaktion" - akcji porz?dkowej, w czasie której rozebrano kilkadziesi?t budynków w Zakopanem.
1941 Komisarzem miasta zostaje Rudolf Klenert.
Kwiecie?. Aresztowanie przesz?o 100 cz?onków ZWZ w Zakopanem.
1942 Zakopane zostaje og?oszone stref? zamkni?t? ("Sperrgebiet").
22 lutego. Powo?anie Goralisches Komitee - kolaboracyjnej "w?adzy" góralskiej w Zakopanem, z Wac?awem Krzeptowskim na czele.
Pa?dziernik. Wysiedlenie ostatnich ?ydów z Zakopanego. Nieudana próba stworzenia góralskiego legionu SS.
1943, sierpie?. Powstaje placówka informacyjna AK - Pluton "?uraw" pod dowództwem Adama Palmricha. Liczne akcje wywiadowcze i dywersyjne.
1944, listopad. Rozpoczyna dzia?alno?? zakopia?ska tajna Ekspozytura Politechniki Warszawskiej (Wydzia? Architektury i Wydzia? Mechaniki). Przetrwa?a do sierpnia 1945 r.
1945, 16 stycznia. Partyzanci AK oddzia?u "Kurniawa" dokonuj? egzekucji "Goralenfürsta" - Wac?awa Krzeptowskiego, wykonuj?c wyrok s?du wojskowego AK.
25-27 stycznia. Gestapo i niemieckie w?adze opuszczaj? Zakopane, wraz z niektórymi konfidentami z "Goralenvolku".
27 stycznia. Konspiracyjne powo?anie przez Delegatur? Rz?du dra Stanis?awa Totwena na stanowisko burmistrza.
29 stycznia. ?o?nierze 325 gwardyjskiego pu?ku strzelców Armii Czerwonej, pod dowództwem p?k. Niko?aja Dani?owicza Aleksienki bez walki zajmuj? Zakopane. Wieczorem tego dnia do miasta wchodz? partyzanci z Brygady im. Szczorsa. W?odzimierz Macniew "Potiomkin" zostaje pierwszym radzieckim komendantem miasta.
30 stycznia. Grupa kilkunastu dzia?aczy lewicowych z inspiracji radzieckich w?adz wojskowych przechwytuje w?adz?, og?aszaj?c si? Miejsk? Rad? Narodow?. Przewodnicz?cym zostaje Marian Turski-??czycki.


Okres Polski Ludowej


1945, 5 lutego. Usuni?cie dra Stanis?awa Totwena ze stanowiska burmistrza (jako "przedstawiciela reakcji") i mianowanie in?. Bronis?awa Kuleszy z PPR.
10 lutego. Wyprawa TOPR po rannych partyzantów w rejonie Salaty?skiego Wierchu.
30 maja. Wznowienie po??czenia kolejowego Zakopanego z Krakowem.
29 lipca. Na Rynku, przemianowanym na pl. Zwyci?stwa, ods?oni?cie pomnika Wdzi?czno?ci ?o?nierzom Radzieckim.
1946, 3 stycznia. Pierwszy po wojnie konkurs skoków (Stanis?aw Marusarz, 55 i 60 metrów).
Marzec. I Memoria? Bronis?awa Czecha.
Kwiecie?. I Memoria? Heleny Marusarzówny.
4-22 listopada. Proces przywódców "Goralenvolku" w Zakopanem.
1947, 24 lutego. Uruchomienie komunikacji miejskiej PKS. Pierwsza linia: Ko?cielisko-Jaszczurówka.
Czerwiec. Wydzielenie Zakopanego z powiatu nowotarskiego.
1950 Utworzenie Muzeum Jana Kasprowicza w willi poety na Harendzie.
1955, 13 pa?dziernika. Pierwszy "Czwartek literacki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Stanis?aw Pigo? - "Jak tworzy? Mickiewicz?").
1957 Uruchomienie przeka?nika i programu TV.
1961 Powstaje wiele inwestycji komunalnych w zwi?zku z przygotowaniami do narciarskich mistrzostw ?wiata.
1962 luty/marzec. Narciarskie Mistrzostwa ?wiata FIS w Zakopanem.
15 maja. Powstanie Miejskiego O?rodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku "Tatry", który m.in. przejmuje hotel i sal? "Morskie Oko".
Uruchomienie nowoczesnego dworca PKS.
Wrzesie?. Pierwsza "Jesie? Tatrza?ska".
Liczba go?ci przekracza milion rocznie.
1965, 5-12 wrze?nia. W ramach IV "Jesieni Tatrza?skiej" odbywa si? I Festiwal Regionalnych Zespo?ów Ziem Górskich.
12 wrze?nia. Spektakl Harnasi Karola Szymanowskiego na stadionie pod Krokwi? w wykonaniu Opery i Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcj? Kazimierza Korda.
Liczba go?ci w Zakopanem przekracza 2 miliony rocznie.
1966 Otwarcie Muzeum Makuszy?skiego w willi "Opolanka".
1968, marzec. Pierwszy "Salon Marcowy" w galerii BWA przy Krupówkach.
Pierwszy Festiwal Filmów o Sztuce.
6/7 maja. Katastrofalny halny wiatr (do 280 km/godz.) niszczy w Tatrach ok. 500 ha lasu.
Wrzesie?. VII "Jesie? Tatrza?ska", a w niej - I Mi?dzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
1970, 31 maja. Otwarcie basenu cieplicowego na Anta?ówce.
1971, kwiecie?. Oddanie do u?ytku nowoczesnego budynku szpitala przy ul. Kamieniec.
1972 Rada Ministrów podejmuje uchwa?? 306/72 w sprawie rozwoju Zakopanego (nie zrealizowan?).
1973 Utworzenie w Zakopanem powiatu dla gmin Zakopane, Poronin i Ko?cielisko-Witów.
Ukazuje si? I wydanie Encyklopedii tatrza?skiej Zofii i Witolda H. Paryskich.
1975, 3 grudnia. Elektryfikacja kolei Kraków - Zakopane.
Wprowadzenie nowego podzia?u administracyjnego kraju, Zakopane zostaje w??czone do województwa nowos?deckiego.
Pierwszym wojewod? zostaje by?y naczelnik Zakopanego, Lech Bafia.
1976, 6 marca. Otwarcie Muzeum Karola Szymanowskiego w "Atmie".
1977, 4-6 marca. I Festiwal "Dni Muzyki Karola Szymanowskiego".
Czerwiec. Wykupienie Równi Krupowej na w?asno?? pa?stwa.
1 lipca. Utworzenie gminy tatrza?skiej.
1979, 11 grudnia. Otwarcie Muzeum TPN.
1982, 1 czerwca. Przywrócenie tzw. wypasu kulturowego owiec w Tatrach.
1984, 9 sierpnia. W BWA premiera "Pragmatystów" Witkacego w re?yserii Andrzeja Dziuka - spektakl dyplomowy studentów PWST z Krakowa. M?odzi aktorzy postanawiaj? osi??? w Zakopanem.
1985 Uroczyste obchody 100-lecia urodzin Witkacego.
5 lutego - otwarcie autorskiej galerii W?adys?awa Hasiora.
24 lutego. Premiera "Autoparodii" wg Witkacego - powstaje Teatr im. Stanis?awa Ignacego Witkiewicza.
9-15 czerwca. "Zakopia?skim szlakiem Witkacego" - przegl?d teatralno-muzyczny, zorganizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. K.Szymanowskiego i Muzeum "Atma".
16-23 czerwca. I Zakopia?skie Prezentacje Artystyczne - festiwal teatralny, zorganizowany przez Teatr im. S.I.Witkiewicza.
1986, 15 czerwca. Przeniesienie z Pow?zek na Stary Cmentarz prochów Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
1988, 14 kwietnia. Pogrzeb rzekomych szcz?tków Stanis?awa Ignacego Witkiewicza na Starym Cmentarzu. Jak si? pó?niej okaza?o, z Ukrainy sprowadzono prochy zupe?nie innej osoby, m?odej kobiety.
Ukazuje si? pierwsze wydanie ksi??ki Zakopane - przewodnik historyczny, Lidii D?ugo??ckiej i Macieja Pinkwarta.


Okres Rzeczypospolitej Polskiej.


1989, 4 czerwca. Wybory do Sejmu i Senatu, tzw. kontraktowe. Pos?em z Podhala zostaje m.in. Stanis?aw ?urowski, dzia?acz "Solidarno?ci", senatorem Zofia Kuratowska.
1990, 12 lutego. Naczelnikiem Zakopanego zostaje desygnowany przez "Solidarno??" Maciej Krokowski.
19 maja. Reaktywowanie TOPR-u.
27 maja. W wyborach samorz?dowych wygrywaj? reprezentanci Komitetu Obywatelskiego "Solidarno??".
6 czerwca. Burmistrzem zostaje Maciej Krokowski, przewodnicz?cym rady gminnej - Maciej Krupa.
12 czerwca. Zmiany nazw: Rada GT zmienia nazw? Pl. Zwyci?stwa na Pl. Niepodleg?o?ci, gen. ?wierczewskiego na gen. Galicy, 1 Maja na 3 Maja.
7 wrze?nia. Likwidacja Pomnika Wdzi?czno?ci ?o?nierzom Radzieckim.
1992, 1 wrze?nia. Rozpoczyna dzia?alno?? Pa?stwowa Podstawowa Szko?a Artystyczna.
1993, 5-14 lutego. Zimowa Uniwersjada w Zakopanem.
4 grudnia. Otwarcie Muzeum Stylu Zakopia?skiego w willi "Koliba".
1994, 19 czerwca. W wyborach samorz?dowych do Rady Gminy Tatrza?skiej wygrywa koalicja "Skalne Podhale", z?o?ona z przedstawicieli Zwi?zku Podhalan, "Solidarno?ci" i PTTK. Pocz?tek kampanii na rzecz przyznania Zakopanemu prawa organizacji Zimowej Olimpiady w 2006 r.
26 czerwca. Otwarcie kasyna w hotelu "Giewont". Prowadzi je firma "Cassino-Orbis".
4 lipca. Pierwsza sesja nowej Rady. Burmistrzem zostaje senator Franciszek Bachleda-Ksi?dzularz.
1 grudnia. Premier Waldemar Pawlak podpisuje rozporz?dzenie o likwidacji Gminy Tatrza?skiej i utworzeniu gmin w Poroninie, Ko?cielisku i Zakopanem. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie 31 grudnia.
29 grudnia. Ostatnia sesja Rady Gminy Tatrza?skiej.
1995, 5 marca. Wybory do rady miejskiej wygrywa Klub im. W.Zamoyskiego przed koalicj? "Skalne Podhale". W sk?ad samorz?du wchodzi te? 8 radnych niezale?nych.
18 marca. "Skalne Podhale" odst?puje od popierania swego przywódcy, Franciszka Bachledy-Ksi?dzularza i ??czy si? z Klubem im. Zamoyskiego w poparciu dla kandydatury Adama Bachledy-Curusia. On te? zostaje nowym burmistrzem. Przewodnicz?cym rady miejskiej zostaje Micha? G?sienica-Szostak.
1995, kwiecie?. Oficjalna rejestracja Zwi?zku Mi?dzygminnego "Zimowa Olimpiada 2006" z siedzib? w Krakowie. W jego sk?ad wchodzi Zakopane, Ko?cielisko i Poronin.
30 kwietnia. W Zakopanem przebywa prezydent RP, Lech Wa??sa. W czasie wizyty spotyka si? z dzia?aczami samorz?dowymi.
9 czerwca. Rozpoczyna si? modernizacja Krupówek. Wykonawc? jest firma "Pagro".
18 wrze?nia. Pocz?tek budowy tzw. ronda kompaktowego u zbiegu Chramcówek, Nowotarskiej i Kasprowicza
1996, stycze?. W czasie dwudniowej wizyty w Zakopanem prezydent RP Aleksander Kwa?niewski opowiada si? za organizacj? olimpiady w Zakopanem.
Grudzie?. Pielgrzymka radnych miejskich do Watykanu
1997, 4-7 czerwca. Wizyta papie?a Jana Paw?a II w Zakopanem.
4 czerwca. Na specjalnej sesji radni zmieniaj? herb miasta - emblematy wywodz?ce si? z XIX-wiecznej piecz?ci gminnej zast?puj?c wizerunkiem krzy?a na Giewoncie nad skrzy?owanymi kluczami ?w. Piotra z herbu watyka?skiego. Autorem projektu jest przewodnicz?cy rady, Micha? G?sienica-Szostak.
6 czerwca. W mszy ?wi?tej odprawionej przez Jana Paw?a II pod Wielk? Skoczni? bierze udzia? kilkadziesi?t tysi?cy wiernych.
11 listopada. Na P?ksowym Brzyzku symboliczny pogrzeb urny z prochami ze zbiorowej mogi?y, w której w Chersoniu pochowano gen. Mariusza Zaruskiego.
1998, stycze?. MKOL wpisuje Zakopane na list? oficjalnych kandydatów do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006.
Sierpie?. Rz?d polski udziela Zakopanemu tzw. gwarancji olimpijskich, deklaruj?c mo?liwo?? zbilansowania bud?etu ewentualnej olimpiady Zakopane 2006.
Sierpie?. W?adze Zakopanego sk?adaj? w siedzibie MKOL w Lozannie oficjalne akta swej kandydatury, opisuj?ce projekty i stan przygotowa? olimpijskich.
1 pa?dziernika. Pocz?tek dzia?alno?ci zakopia?skiej filii Uniwersytetu Jagiello?skiego, wydzia?u prawa i administracji.
11 pa?dziernika. Wybory samorz?dowe wygrywa koalicja "Porozumienia dla Podhala" (Klub. im. Zamoyskiego, "Skalne Podhale", Zwi?zek Podhalan). Burmistrzem zostaje ponownie Adam Bachleda-Curu?, przewodnicz?cym rady - Micha? G?sienica-Szostak. Ta sama koalicja wygrywa wybory do rady powiatowej. Starost? tatrza?skim zostaje Andrzej G?sienica-Makowski, przewodnicz?cym rady powiatowej - Bronis?aw Stoch.
Listopad. Kilkudniowy pobyt komisji MKOL, oceniaj?cej zgodno?? wniosku olimpijskiego z zakopia?sk? rzeczywisto?ci?.
Listopad. Oddanie do u?ytku centralnej kot?owni gazowej, przystosowanej do wykorzystania ogrzewania geotermalnego.[/b]
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-14, 14:40   

Tragarze - (s?ow.) nosi?e - s? to niezwyk?e osoby, które dostarczaj? ca?y towar do schronisk znajduj?cych si? w trudno dost?pnych miejscach na terenie S?owackich Tatr. Towar jest dostarczany za pomoc? specjalnych plecaków z przed?u?onym stela?em, dzi?ki czemu za jednym razem mo?na wzi?? wi?cej towaru. Oczywi?cie z t? zalet? wi??e si? obci??enie, którego nie wytrzymuj? zwykli ludzie. Na takich stela?ach znajduje si? ?ywno??, ?rodki czysto?ci, opa?, artyku?y medyczne, itp. pakowana w wi?ksze pud?a pouk?adane w stos. Taki stos wa?y nawet do 100kg! Tylko cztery schroniska s? zaopatrywane w ten sposób. Tylko? Wytrzyma?o?? tych ludzi jest naprawd? godna podziwu. S? to schroniska: Chata Zamkovskiego, Chata Teryego, Zbójnicka Chata i Chata pod Rysami. Tragarze kontynuuj? swoj? prac? ju? od ponad 160 lat. Schodz?c na "niziny" znosz? na swoich plecach ?mieci i wszelkie odpady powsta?e w wyniku utrzymywania tych schronisk. Jest wielu S?owaków, którzy chc? pój?? w ?lady najtwardszych tragarzy, jednak niewielu wytrzymuje tak ogromny wysi?ek fizyczny. Laco Kulanga, niegdy? gospodarz Chaty Zamkovskiego, przez trzydzie?ci lat wniós? do schroniska ponad 880t ?adunków. Ten cz?owiek jest równie? rekordzist? je?li chodzi o jednorazowe wniesienie towarów: 151 kg do Chaty Teryegow roku 1976, 139 kg, do Zbójnickiej Chaty w roku 1977, 207,5 kg do Chaty Zamkovskiego w roku 1993 i 176 kg do Skalnatej Chaty w roku 1998. To nie by? koniec jego zdumiewaj?cych osi?gni??, bo w roku 1999, na swoje 50-te urodziny wniós? na swoich plecach do Chaty Zamkovskiego 210 kg!!! W ci?gu wszystkich lat bycia tragarzem Laco Kulanga wniós? do wszystkich schronisk razem ponad 1000 ton - a dok?adnie 1 003 600 kg. S?owaccy tragarze jak wielu ludzi kochaj? rywalizacj?, dlatego co roku organizuj? zawody Sherpa Rally. W 1996 r. zosta? pobity wielki rekord, bo impreza odby?a si? w Tatrach na szlaku Popradzki Staw - Chata pod Rysami. Cho? trasa liczy?a sobie 5 km, to ró?nica wzniesie? wynosi?a a? 750 m. M??czy?ni startowali z ?adunkiem 60 kg, a zwyci?zca przeby? ten odcinek w ci?gu 1 h 33 min. Kobiety wnosi?y ci??ar 20 kg, a rekordzistka przesz?a tras? w czasie 1 h 10 min. Nale?y doda?, ?e czas pokonania tego szlaku wynosi normalnie oko?o 2h 15min.

Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-14, 14:43   

Obszary górskie, zw?aszcza te charakteryzuj?ce si? jak Tatry, rze?ba alpejsk?, doskonale nadaj? si? do obserwacji ró?nych niezwykle interesuj?cych zjawisk przyrodniczych.
Jednym z najbardziej niesamowitych zjawisk optycznych jakie mo?emy zaobserwowa? w górach, jest tzw. widmo Brockenu. Wyobra?cie sobie, ?e stoicie na szczycie lub wynios?ej grani, a u waszych stóp k??bi? si? mg?y lub morze chmur. Za wasz? g?ow? ?wieci s?o?ce. W pewnym momencie, spogl?daj?c w dó?, widzicie na tle chmur swój cie?. Jest przyt?aczaj?co wielki, ma sto?kowaty kszta?t, a jego g?ow?, niczym na ?wi?tych obrazkach, otacza kilka t?czowych kr?gów ?wietlnych, z czerwieni? na zewn?trz. Gdy wyci?gniecie r?ce do góry, widmo na chmurach robi to samo, powtarzaj?c wszystkie wasze ruchy. Cie? jest tak du?y, poniewa? si?ga dziesi?tki metrów w g??b warstwy mg?y. Gloria wokó? g?owy to wynik zespo?u zjawisk zwi?zanych z przechodzeniem promieni ?wietlnych przez dwa ró?ne ?rodowiska - powietrze i zawieszone w nim drobne kropelki wody. Podstawow? przyczyn? powstawania t?czowej glorii jest za?amanie ?wiat?a w kroplach wody, które dzia?aja jak ma?e pryzmaty. Zjawisko to przypomina obserwowan? powszechnie koron? s?oneczn?. Ró?nica polega na tym, ?e w przypadku korony zarówno ?ród?o ?wiat?a, jak i jego droga przez kropelki wody znajduj? si? przed obserwatorem. W przypadku glorii zwi?zanej z widmem Brockenu ?ród?o ?wiat?a znajduje si? z ty?u, natomiast promienie ?wiat?a wyrysowuj? na chmurze cie? przed patrz?cym. Gloria mo?e wyst?powa? jako pojedy?czy pier?cie? lub jako zespó? pier?cieni, które przewa?nie s? zabarwione przy brzegach w wyniku rozszczepienia si? ?wiat?a, podobnie jak przy zjawisku t?czy. Nazwa zjawiska nieprzypadkowo wi??e si? z górami Harzu, których najwy?szym szczytem jest Brocken - a? przez 250 dni w roku panuje tu bowiem mg?a, bez której widmo nie wyst?puje.
I cho? o "demonie w chmurach" wszystko wiadomo, w?ród taterników do dzi? panuje przes?d, ?e ujrzany po raz pierwszy zwiastuje rych?e nieszcz??cie w górach. Dopiero gdy zobaczymy go co najmniej trzy razy, przestaje by? zwiastunem z?ego staj?c si? symbolem górskiej pomyslno?ci.

Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
poszept Dołączył: 12 Mar 2010
czyli 4051 dni temu

Posty: 192
Tematy: 6
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2010-04-14, 15:08   

Maja czerwone rogi, lekkie i g?ste futro, a co roku w przed?wi?tecznym sezonie pokonuj? tysi?ce kilometrów ci?gn?c sanie ?wi?tego Miko?aja. W Polsce najprawdziwsze renifery z Finlandii ?yj? dzi?ki m?odemu zakopia?czykowi - informuje "Super Express".

Marian P?dzim??, sprowadzaj?c je pod szczyty Tatr dokona? rzeczy prawie niemo?liwej i zamiast stada kozic albo owiec, posiada jedyne w kraju stado reniferów.

Ogl?da?em w telewizji program o reniferach i pomy?la?em sobie, ?e to ciekawe zwierz?ta. Za?artowa?em nawet, ?e móg?bym sprowadzi? kilka do Polski. No i tak to si? zacz??o - opowiada Marian P?dzim??.

Odwa?ny zakopia?czyk nie traci? czasu, pojecha? do Finlandii, ?eby kupi? pierwsze renifery. Kiedy syn przywióz? pierwsz? par?, nie znali?my ich zwyczajów i pope?nili?my kilka b??dów. Do jedzenia dostawa?y marchewk? i jab?ka, ale te smako?yki jedynie zwi?ksza?y ich apetyt. Teraz stado liczy 12 sztuk i ?ywimy je karm? sprowadzan? z Finlandii, mchem tundrowym i owsem.

Stado zamieszkuj?ce zimow? stolic? Polski jest wyj?tkowe pod ka?dym wzgl?dem. Zwierz?ta bez problemów przystosowa?y si? do polskich warunków klimatycznych, w przed?wi?tecznym okresie odwiedzaj? wi?ksze miasta, wywo?uj?c ogromne zdziwienie i zachwyt dzieci. Na ?wiecie jeden na sto reniferów rodzi si? bia?y, my tak?e mamy albinosa. Na razie zwierz?ta nie s? wykorzystywane do ci?gni?cia zaprz?gu, ale to si? zmieni, bo ambitny Marian P?dzim?? zamierza poszerza? "reniferow?" ofert?.

Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum